သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ၶိုၼ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ

ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၽွင်ႈသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃး သွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း
Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈလီႈ

ဝၼ်းတီႈ 24-25/03/2019 ၼႆႉ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS တုမ်ႉလေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်းၽွင်ႈသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႈလူင်၊ ႁူဝ်ၼႃး ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉ ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းမီး 250 ပၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတႄႉ တီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ၊ သိုင်ႇ လုင်းလႃႉၽူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆလႄႈ ဝတ်ႉၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၶႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း သၢမ်တီႈႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်ၵိုတ်ႉၶၢင်ႉဝႆႉ တေမီး 250 ၵေႃႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼိမ်သဝ်းသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၵေႃႈ မႆႈၸႂ်တီႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်သေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉသမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ႁူဝ်ၵူၼ်း 88 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈၵႅင်း၊ တီႈသိုင်ႇလုင်းလႃႉၽူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း 111 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆ မွၵ်ႇ။ တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 51 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် 250 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ မၢၼ်ႈလီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 619 ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE