ၸဝ်ႈသႅင်ၾႃႉ 999 ၸွင်ႇလူႉတၢႆတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ ၵၢင်ၸႂ် SSPP

Photo by – SSPP Info/ ႁၢင်ႈသိုၵ်း SSPP/SSA

ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယင်းမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈသႅင်ၾႃႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 999 တူဝ် လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်း ………. ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈတႄႉ၊ ၵွပ်ႈသင်သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်လႆႈယိုဝ်းၵၼ်။ ၵၢင်ၸႂ် SSPP မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ……. ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။

ထၢမ် – လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈသႅင်ၾႃႉ လူႉသဵင်ႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း လႆႈႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉ ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ႁၼ်ယူႇၶႃႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ဢၼ်တူႉ/ ပွမ်ၵူၺ်းၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်တႄႉမၼ်း ၸဝ်ႈသႅင်ၾႃႉ သဵင် မၼ်း ပေႃးၸႅင်ႈလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ မၼ်းလၢတ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းၵူႈဝၼ်း တိုၵ်ႉၸတ်း တိုၵ်ႉလၢတ်ႈ တိုၵ်ႉပွင်ႉ တိုၵ်ႉသွၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးမၼ်းၸဝ်ႈယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်တႄႉမၼ်း။

မၼ်းမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၺႃး ၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ဝႃႈပိူၼ်ႈပေႃႉ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၼၼ် ႁဵတ်းၼႆသေ ၵႂႃႇမီး ၼႂ်းႁူင်းယႃ ၼၼ်ႉၵေႃႈႁဵတ်းမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်လႃႇ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်လိုဝ်းလင်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼႃႇ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယူဝ်ၶႄးပဵၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉဢိူဝ်ႈၼႆႉ။

ထၢမ် – တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၵိုတ်းသေဝႃႈၼႆ လွင်ႈၼႆႉၶႃႈလူး လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်းတပ်ႉ၊ ၼႂ်းငဝ်ႈၸုမ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွင်ႈလွင်ႈႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်တႄႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈတင်း သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း ၼပ်ႉသၢင်ႈ ဢဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတုၵ်းယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ႁဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်မႃးလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ လႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၵေႃႈ မၼ်းလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်၊ ၶႂ်ႈတိုၵ်းၵၼ်ၼႆ ၵေႃႈ မၼ်းလႆႈ တိုၵ်းယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈယဝ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈ ၵိုတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် – ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉ လူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈႁင်းၵၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ဢုပ်ႇၵၼ်မႃး တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈ 2011 တေႃႇမႃး 2018 ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၶိုၼ်းၼပ်ႉသၢင်ႈ တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၸွမ်း ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃး မီး 9 ၶေႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းလူင် 2 ၾၢႆႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ မီး 9 ၶေႃႈၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းဢဝ်ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းၼပ်ႉသၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆႉတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ သမ်ႉထႅင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် သဵင် ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းတပ်ႉၽႂ်တပ်ႉမၼ်းၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇထိင်းၵၼ်မႃးသေဢမ်ႇၵႃး ဝၼ်းတီႈ 21/10/2018 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မႃး RCSS ၸတ်း သိုၵ်းၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းယဵၼ် လႆႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇသေ ၶဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဢဝ်ၶၢတ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၼႆဢိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉတႄႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵၢၼ်မိူင်းဢီႈသင် မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႃႈတီႈသွၼ်ႉၵၼ်ၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႃႈတီႈသွၼ်ႉၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းလႆႈ ထဵင် မေႃး လႆႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ဢိတ်းဢိတ်းဢီႈဢီႈ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ဢီႈသင်။ ၵၢၼ် မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS လႄႈ SSPP ၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈမိူၼ်ၵၼ် ယိူင်း ဢၢၼ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ မၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆႉ ၼႃႈတီႈမၼ်းမႃးသွၼ်ႉၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၢပ်ႇသွင်မႃႇ ပႃးသွင်ၵၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် 2 တပ်ႉႁဝ်းၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ RCSS ၶိုၼ်းထွႆၶိုၼ်း တီႈၽႂ်တီႈမၼ်းၼႆၵေႃႈ ပေႃးလီယဝ်ႉ။ ၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၶၢမ်ႇထွႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼႃႈတီႈမၼ်းမႃးသွၼ်ႉၵၼ်သေ ၸင်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၶႃႈယဝ်ႉ တေႃႈ လဵဝ်ၼႆႉ။

ထၢမ် – ပေႃးၼႆ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၼႆႉ ၸွင်ႇမၢႆ RCSS/ SSA ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈ RCSS ၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶဝ်လႄႈႁဝ်းၼႆႉ တီႈၸၼ်ႉၾၢႆႇ ၼိူဝ်ၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈဢုပ်ႇယူႇ၊ ၺႃးၵၼ်ယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တီႈ CSSU ၵေႃႈမီးယူႇ လႄႈ ၶဝ်လႄႈႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၵၼ် မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၵိတ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင်၊ ၵႄႈၸိူဝ်းၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႄႈ ႁဝ်းလႆႈယိုဝ်း လႆႈတိုၵ်းၵၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈၶဵၼ်ၵၼ်။

ထၢမ် – ဢၼ်တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈတင်းသွင်ၾၢႆႇသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ်သိလ်တဵင်ႈထမ်းယူႇၵၢင် ၶဝ်ႈၸွႆႈပၼ် လွင်ႈၼႆႉၶႃႈလူး လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢုပ်ႇၵၼ် ၸွင်ႇပႃႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ၶိုၼ်ႈသၢင်ႉ မႃးသေၸိူဝ်ႉသေပိူင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပႆႇၶိုပ်ႈၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးဝႃႈ မွၵ်ႈဢၢပ်ႈဝႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸုမ်းၼႆႉ ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးၼႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ၵူၼ်းၶိုတ်းၼႃႈႁၼ်လင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိုဝ်ႈလုင်းၼၼ်ႉ လုင်းၼႆႉ ပႃႈၼၼ်ႉ ပႃႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႆ ပႆႇမီးၶႃႈၸိူင်ႉၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လွင်ႈ ၼႃႈတီႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇ။ ဢဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေဢုပ်ႇ သမ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ တေၶႂ်ႈ ဢုပ်ႇသင်လီလီ ၶႃႈတႃႉၶႂ်ႈထၢမ်ဢိူဝ်ႈ။ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇၶွင်ႉၶမ် ဢီႈသင် တီႈလႂ် ၼႆၶႃႈၵႃႈ။ ဢၼ်မႃးၶွင်ႉၶမ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈ ၼႃႈတီႈသွၼ်ႉၵၼ် သေလႄႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်ယိုဝ်း ပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယၢပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၼႂ်းဝူင်ႈႁဝ်း 2 ၾၢႆႇ၊ ဢၼ်လွင်ႈၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇဢုပ်ႇ သမ်ႉတေၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၼ်းၸၢင်ႈၵႂႃႇထူးသင်လႃႇ ၶႃႈၶႂ်ႈဝႃႈၼႆၵႂႃႈ။

ထၢမ် – ပေႃးၼႆ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉယိုဝ်းၵၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈ ၼွင်ႉလွႆၶဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉၶၢင်ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်လႆႈယူႇ ပေႃးပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ဢမ်ႇႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်လႆႈ ဢၼ်ၼႆႉၶႃႈလူးသမ်ႉၶႂ်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၶၢင်ၶဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉလွႆၶဝ်မီးယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈတိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းၼႂ်း မိူင်းတႆးမႃး ႁဝ်းဝႃႈသင်ၵေႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပီႈၼွင်ႉၶၢင်၊ ပီႈၼွင်ႉလွႆ ႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင် ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈၽိတ်း လွင်ႈပိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ႁဝ်း 2 ၸုမ်း ႁဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈ ယူႇ ႁဝ်းဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈ ပႃးၵၼ်ပဵၼ်ယူႇဢိူဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၼႆႉ ၵႂၢမ်းႁဝ်းၵေႃႈ ပွင်ႇၵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈလႃးလႃး။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇပိၼ်ႇပၢႆႇမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်လႄႈ မၼ်း ၸင်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆမႃး ႁဝ်းတႄႉဝႃႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ဢမ်ႇပိၼ်ႇပၢႆႇမၵ်းမၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ – လုၵ်ႉတီႈ RCSS ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၼႄႇ၊ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈသေၵေႃႈ ပုတ်ႈႁၢပ်ႇထမ်းၼႃႈ ၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လိူဝ်သေၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်း၊ ၸဝ်ႈၵၢႆႇၾႃႉၶဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉယဝ်ႉ ၵိုတ်းတပ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း၊ ၶဝ်ဢဝ်တပ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၼႆႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းယူႇ တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ႁဝ်းဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈပႆႇပိၼ်ႇပၢႆႇမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်။ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၼႃႈတီႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမၵ်း မၼ်ႈၼႃႈတီႈၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ႁဝ်းယၢမ်ႈယူႇမႃးမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆ မၼ်းတိုၼ်းတေပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇတိၵ်းတိၵ်း ႁဝ်း လူဝ်ႇလွင်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈၼႃႈတီႈၵၼ်။

ထၢမ် – တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉၶႃႈလူး ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈလူး ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈ တႆးသေ ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွႆႈၵႄႈ မီးသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႃႈသိုၵ်း မၼ်းလိူတ်ႈမႆႈယူႇ ႁႂ်ႈပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်းယူႇၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၸွမ်း။ ၵွပ်ႈသင်ၼႆ ပေႃးဝႃႈ ႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းယူႇၼႆၵေႃႈ မိူၼ် ၼင်ႇ RCSS ၶဝ်ၼႆႉ ႁႃၺွပ်း ႁႃမတ်ႉ ႁႃတီႉ ႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈႁဝ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးယူႇၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်း။ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ။ ဢၼ်ယူႇထင်တီႈၼမ်ႉမေႃႇလူင်ၼႆႉ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းသိုၵ်းႁဝ်း ၵူၼ်း ၶဝ်ယင်းမႃးဢဝ်ၵႂႃႇ တၢႆၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ၊ မႃးႁွင်ႉၵႂႃႇသေ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ႁၼ်ယူႇၶႃႈၼႃႇၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈတၢင်ႇပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ် လူင်ၵႂႃႇသဵင်ႈၼၼ်ႉ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၼင်ႇ ၸမ်ႁဝ်း ဢၼ်ယိုၼ်းထိုင်လႆႈ ဢၼ်ႁဝ်းၸၢင်ႈၵႂႃႇ ဢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈပႆထိုင်လႆႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၸွႆႈၵႂႃႇထႅမ်ယူႇ။

ထၢမ် – ငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း လႅပ်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းထႅင်ႈယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈၼႆတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယူတီႈႁဝ်းၶႃႈ တူၺ်းတႄႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းယူႇၼႃ။ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽႂ်လႂ် ၽႂ်ၵေႃႈ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇယွမ်းတေႃႇၽႂ်သေၵေႃႈ ယူႇယူႇယိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းၼႆသေလႄႈ ၽိုတ်ႉဢဝ်ၼႃႈတီႈႁဵတ်းၼႆယူႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ မၼ်းၸၢင်ႈၵႂႃႇႁူဝ်ပီမၼ်းယူႇ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉၼပ်ႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

ထၢမ် – ယူႇတီႈတွၼ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်သေ ဢၼ်ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇလၢတ်ႈၸူး RCSS သမ်ႉ မီးသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ဢၼ်မီးယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈတေႃႇသူႈၵၼ်ၼႃႈသိုၵ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းလူင် RCSS ႁဝ်း ဝူၼ်ႉၶႆႈၸႂ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်လႆႈမႃးတေႃႇသူႈၼႃႈသိုၵ်းသေ ဝူၼ်ႉတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ပၢင်တိုၵ်း 2 မူႇ 2 ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶႆႈၸႂ်ပၼ် ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ် ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

ထၢမ် – ၵဵဝ်ႇၵပ်းဢၼ်ၾၢႆႇ SSPP တုၵ်းယွၼ်းၼႆႉ ၾၢႆႇ SSPP ၶႃႈလူး ဝူၼ်ႉသင် ပၼ်ဝႆႉၽွင်ႈၶႃႈ၊ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းလႆႈလူႉ လႆႈတၢႆၸိူင်ႉၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

တွပ်ႇ – ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တမ်းဝၢင်းဢုပ်ႉပိူင်ႇဝႆႉၼႆလႄႈ ၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်း မိူင်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈႁၢပ်ႇ ပႃးသွင်ၵၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဝူၼ်ႉပၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းပဵၼ် ယူႇၼႃႈသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ မိူဝ်ႈ လဵဝ်ၼႆႉ ၸဵမ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ် ဢၼ်မီးယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈယူႇ ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈသေ တူၺ်းပၼ် တပ်ႉသိုၵ်း 2 ၾၢႆႇ 2 ပႃႈ ၾၢႆႇလႂ်ၽိတ်း ၾၢႆႇလႂ်ထုၵ်ႇၼႆတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဝႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တႅပ်းတတ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်မၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈ RCSS ပႆႇမႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢမ်ႇ လႆႈတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ဝၢႆး RCSS ၽႅဝ်မႃးယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ဢၼ်ၼႆႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တႅပ်းတတ်းဝူၼ်ႉပၼ်ၼႂ်းၵႄႈၼႂ်းၵၢင်မၼ်းၼႆၶႃႈဢိူဝ်ႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here