ပၢင်ၵုမ် CSSU ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် သင်လၢႆလၢႆ

Photo by – SHAN/ ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း CSSU (ၸူဝ်ႈပီ 2018)

ဝၼ်းတီႈ 5-6/3/2019 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ 2018-2019 တီႈဝဵင်း လူင်တူၼ်ႈတီး တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇသင်လၢႆလၢႆ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးၽူဝ်း ဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(ၸူဝ်ႈပီ 2018-2019) ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸၢႆးမဵဝ်းဢူး လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸိုင်ႈ တႆး CSSU ပီ 2018 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီၼၼ်ႉ။

ထၢမ် – ပၢင်ၵုမ် CSSU ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၵၼ်လၢႆလၢႆၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ CSSU ႁဝ်းၶႃႈ တေၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇ ၸုမ်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈတေသိုပ်ႇပွင်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ်ၶၢဝ်းၼႃႈၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ် – ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼိုင်ႈပီၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU မႃး တူင်ႉၼိုင်မႃးၼႆႉ မီးလွင်ႈပဵင်းပေႃးၸႂ်ႁၢၼ်ႉၸႂ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – လွင်ႈပဵင်းပေႃးၸႂ်ၼႆႉ မၼ်းဢေႇၼႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၼႂ်းၵႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈ သမ်ႉမီးပၼ်ႁႃတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈမီးၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးဝႃႈ ႁဵတ်းလႆႈၸွမ်းပိူင်ၵေႃႇသၢင်ႈ CSSU ႁဝ်းၼႆႉၼႆ မၼ်း လႆႈလဵၵ်ႉဢေႇမၢင်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵင်းပေႃးၸႂ် ဢမ်ႇပေႃးမီးၶႃႈ။

ထၢမ် – လွင်ႈပဵင်းပေႃးၸႂ်ဢိတ်းဢွတ်းၶႃႈလူး ၸွင်ႇမီးၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ဢၼ်ပဵင်းပေႃးၸႂ်ၼႆႉတႄႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တီႈပၢင်ၵုမ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၸႄႈမိူင်ႈ တႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းမႃးၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ် ယုၵ်းယၢင်ႇ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းမႃးၼႆ ႁဝ်းလႆႈတႄႇႁဵတ်းမႃး ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁဝ်းလႆႈပဵင်းပေႃးၸႂ်မႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းလႆႈမီၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်မႃး ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈပဵင်းပေႃးၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းၼႃႈမႃး CSSU ၼႆႉ ပေႃးတေပဵၼ်တီႈ တႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေပဵၼ် တီႈၵိူဝ်းၵုမ်လႄႈသင် ဢိင်ပိုင်ႈၵၼ်လႄႈသင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈမႄးတႄႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင် ၵေႃႇသၢင်ႈ CSSU ႁဝ်း ဢၼ်မႂ်ႇ ယုၵ်းယၢင်ႇၼႆႉ ၸမ်တေယဝ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ပဵင်းပေႃးၸႂ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ။

ထၢမ် – တီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ 2 ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇသင်ၵၼ်တႄႉတႄႉၶႃႈ။
တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈတႃႇတေလႅၵ်ႈလၢႆႈၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် CSSU “ၵွပ်ႈပိူင် ၵေႃႇသၢင်ႈဢၼ် မႂ်ႇႁဝ်း ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ လႆႈၶိုၼ်းပၼ်ႇတူင်ႇၶိုၼ်းၸွမ်းလၢႆးၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉဢွၼ်တၢင်း သုတ်း ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ 4 တွၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၸွမ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႆႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈ 4 ဢၼ် ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။

ထၢမ် – ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉၶႃႈလူး ဢုပ်ႇသင်ၵၼ်ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ဝၼ်းတီႈ 6 ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းတႄႉ ၵၢၼ်တမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈသေ သိုပ်ႇပွင်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း 2019။ ပေႃး 2020 မႃးၼႆ ႁဝ်းသမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်သိုပ်ႇ ၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ် – လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းတႆးသွင်တပ်ႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ယူႇၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးပၼ်ႁႃၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး မီးလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆမဵဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉလႆႈဢုပ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် လူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းသေ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

ထၢမ် – ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃတပ်ႉသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈသေ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸွင်ႇႁႃလႆႈမီးတၢင်းဢွၵ်ႇ မၼ်း ယူႇၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – လွင်ႈသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းသေလႄႈ ၸုမ်းသင်ၶတင်း ၵူၼ်းမိူင်း တေယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း 2 ၸုမ်းလႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ CSSU ၵေႃႈသမ်ႉတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ပွင်သၢင်ႈၸွမ်းယူႇ။

ထၢမ် – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပႃႇတီႇတႆး တေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လူး လွင်ႈၼႆႉၸွင်ႇလႆႈဢုပ်ႇပႃးၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈ 2018 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေ ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းတိုၵ်ႉယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈတႃႇတေ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပဵၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းဢမ်ႇဢုပ်ႇပႃးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်၊ ၶၢဝ်း ၼႃႈမႃး ယိူင်းဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေသိုပ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵၼ်သေ ပွင်သၢင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ယူႇတီႈ CSSU သေ ၶႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉတႄႉ CSSU ၼႆႉ တႄႇမိူဝ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းထိုင်ဝႆႉတႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်း။ ၵၢၼ်မိူင်း တႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၵႂႃႇၽွၼ်းလီတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်သေလႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဝ်း လႆႈၵေႇဢေႇမၢင် ယူႇသေ တႃႉၵေႃႈ ၼင်ႇၵႃႈတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈပွင်သၢင်ႈမႃးၵေႃႈ မီး တင်းၼမ် ယူႇ။ မၢင်လွင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁူႉထိုင်သေလႄႈ လႆႈႁၼ်ၽိတ်းႁၼ်ပိူင်ႈၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၵႄႈ လိတ်ႈလႆႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်သေၵမ်း ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းဝႆႉၸိူင်ႉ ၼႆၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here