ၸွင်ႈပဝ်းလူင် တႃႇၸၢဝ်းတႆး တေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

Photo by – Hurn Kayang/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၼႂ်းပီ 2019 တႄႇမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ပေႃးသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ၶဵင်ႈ ၶႅင်ၵၼ်၊ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်တေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ၊ လႆႈၼီ သေဢမ်ႇၵႃး ထိုင်တီႈ မၢင် ဢိူင်ႇ၊ မၢင်ဝၢၼ်ႈ တေႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးလႆႈယင်ႉလႆႈပၢႆႈ၊ လႆႈႁၢင်ႉလႆႈပႅတ်ႈၵေႃႈမီး။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈ ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ဝႆႉယူႇ မီးယူႇတၢင်း သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈငိၼ်းၵၼ် ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ လႆႈၼီ ၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် တေၸၢင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉႁၢမ်ႈပၼ်လႆႈ တေၸၢင်ႈၵွပ်ႇၵူႈပၼ်လႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းၵေႃႈ တေမုင်ႈမွင်း ႁႃၵူၼ်းတေၸၢင်ႈမႃးၸွႆႈယူႇ။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ၸွင်ႈပဝ်းလူင်ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းတႆးၵူႈဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸွင်ႈပဝ်းလူင် ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸုမ်းၸၢဝ်းတႆးႁဝ်းလႄႈ ပေႃးထိုင် မႃး လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5-6 တေမီးပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈၵႄႈမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶေႃႈမုလ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ တေမုင်ႈမွင်းၵၼ်ယူႇ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ CSSU ၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ယိပ်းဝႆႉ တၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈမၼ်း တေပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၼႆၵေႃႈ တေပဵၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၼၼ်ႉၼႆ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုင်းၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇယိပ်းဝႆႉ။ တၼ်းႁဵင်းဢၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 2 လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းမိုဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းသေ ယဝ်ႉ လႆႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် တီႈၾၢႆႇ SNDP သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီတဵမ်မႃး တေလႆႈၶိုၼ်းမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် တၼ်း ႁဵင်းဢၼ်ၼႆႉ ထိုင်တီႈတၢင်ႇၵေႃႉ၊ တၢင်ႇၸုမ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 31 ဝၼ်း သဵင်ႈၵႂႃႇသေ တႄႇဢဝ် လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ရီႊ 1 ဝၼ်း တေဢၢပ်ႈပၼ်ၼႆၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ဢမ်ႇတူဝ်ႈဢမ်ႇတၼ်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 5-6 ၼႆႉ တေ ႁူႉငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။

ပေႃးၼႆ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ဢၼ် SNDP ဢွၼ်ႁူဝ်မႃးၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉ ႁိုဝ်မႃး ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် ဢီႈသင်မႃး ႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းဢိတ်း ၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇပီ 2018 ဢၼ်ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် 2017 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉသေ မၵ်းမၼ်ႈၵၼ် မႃးတႄႉ တေမီးယူႇ 5 ၶေႃႈ။ ၼႂ်း 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 2 ၶေႃႈ။ 1) တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး။ 2) တေလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၸွႆႈႁဵတ်း သၢင်ႈပၼ်လႆႈ မၢႆၾၢင်(မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်တႆးယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းၸိုဝ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈ ပိၼ်ႇပဵၼ်ၸိုဝ်ႈတႆးၶိုၼ်း 2 လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းမႃး၊ တႃႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆး ၼႆ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်တူဝ်မႃး။ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ တၢမ်တူဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈ ၸုမ်းလႄႈ ၸိူဝ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း တေပွင်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁူႉလီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းမၼ်းတေမီးယူႇ 7 ၶေႃႈ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်းသိုဝ်ႈတႄႉ 1) တေလူင်းထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ သပ်းလႅင်းၼႄ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း CSSU။ 2) တေမၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ CSSU ဢၼ်မႂ်ႇ ဝႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်သေ တႃႉၵေႃႈ လွင်ႈတေလူင်းထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈတေပႃး၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းၵေႃႈတေမီး။ ဢၼ်ဝႃႈ တေမၵ်းမၼ်ႈလၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ CSSU ဢၼ်မႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မူႇ ၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၶွင် CSSU ၼၼ်ႉ ဢဝ်လၵ်းၵၢၼ်ပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉမိူဝ်းသေယဝ်ႉ၊ မိူဝ်း ထတ်းသၢင် ပေႃးယဝ်ႉၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် မူၼ်ႉမႄးတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်း တီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်၊ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် တေၵေႃႉထတ်း ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ် မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းသေ သူင်ႇထိုင်ပႃးၵေႃႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ပေႃးၸွမ်းဢဝ်ပိူင်ၵၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉၼႆၸိုင် ဢၼ်ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမၼ်းၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵွၼ်ႇတႄႇမႃးၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမူႇလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်မႃး ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃး ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမႃးလုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈ ပဵၼ်မႃးႁူဝ်ပဝ်ႈ SSJAC ၸဝ်ႈ ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ပေႃးၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးပိၼ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇ ၵႂႃႇတီႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁဵတ်းၼႆသေ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်မႃး။

ၵူၺ်းၼႃႇ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၵၢၼ်မႂ်ႇဝႃႈၼႆတႄႉ တေဢမ်ႇယိပ်းဢဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ 3 ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁႂ်ႈ လႆႈမႃးၼင်ႈပဵင်းၵၼ်သေ ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈမူတ်းမူတ်းၼႆ မီးဝႆႉပိူင်ၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေတႃႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ ပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်လႆႈမႃး ႁႂ်ႈပေႃးၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူင်ၵၢၼ်မႂ်ႇပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းလႄႈၼႆ တေလႆႈၸွမ်းဢဝ်ပိူင်ၵၢၼ်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၼႆတႄႉ တၼ်းႁဵင်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၼႆႉ တေၶိုၼ်းၽႅဝ်ထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ၼၼ်ႉၶိုၼ်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၸုမ်း CSSU ၼႆ မိူဝ်ႈတႄႇတင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၵေႃႈပႃး၊ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးၵေႃႈပႃး ပႃးၸဵမ်မိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း။ ယဝ်ႉၸုမ်း CSO ဢၼ် ပဵၼ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးတင်းၼမ် ပေႃးယူႇတီႈၽူႈၶတ်းၶၢၼ်ႉၶဝ်၊ ၾၢႆႇၵူႈၶႅင်ႇၶဝ်တူၺ်းၸိုင် ပဵၼ် ဢၼ်တေမႃး ၶတ်းၶၢၼ်ႉတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူဝ်ၶဝ်ၸဝ်ႈႁၼ်ထိုင် ၸိူင်ႉၼၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။

ၽိူဝ်ႇ CSSU ၼႆႉ တႄႇတင်ႈမႃး ထိုင်ပွတ်းၵၢင်မၼ်းၼႆ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၵႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ လႆႈႁၢမ်ႈႁႄႉပိူဝ်ႈတႃႇဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမီးမႃး။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းတႄႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ႁၼ်ၽိတ်းဝႃႈ တေပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈယႃႉၵဝ်း ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၶဝ်ၼၼ်ႉႁိုဝ် ၼႆၵေႃႈ တေၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ၊ ၸင်ႇဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆးၶဝ် ဢမ်ႇ ႁပ်ႉႁဵတ်းလႆႈ ပေႃးဝႃႈ တေႁဵတ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းတႆးၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢမ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းလႆႈၼႆလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်ၵုမ်မႃး။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ 2017 တေႃႇထိုင် 2018 ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ပၢင်ၵုမ်လူင် ႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ပေႃးလႆႈမႃးႁူမ်ႈႁူပ်ႉ တေႃႇၼႃႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ။

တင်ႈဢဝ် ၼႂ်းပီ 2019 ၵႂႃႇၼႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း CSSU ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်းဢီႈသင်ၵူၺ်းလႃႇ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ပႆႇယဝ်ႉ ပႆႇတူဝ်ႈၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇလီသိုပ်ႇႁဵတ်း ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၽႂ်မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်း ဢမ်ႇပဵၼ် တၵ်းတေလႆႈႁဵတ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈလႃးလႃးၼႆႉ တေပဵၼ် လွင်ႈငူပ်ႉငီႉႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ပိၼ်ႇပၢႆႇႁၼ်လီၵၼ်၊ ထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ် ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်း တေပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဢၼ်ၼၼ်ႉ။

သင်ဝႃႈ သိုၵ်းတႆး 2 မူႇ 2 ၸုမ်းၼႆႉ ပႆႇထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ် ပႆႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ပႆႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လႆႈၼႆၸိုင် ဢၼ် ယူႇတီႈၾၢႆႇၵူႈၶႅင်ႇႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းတေလႆႈၵူႈၶႅင်ႇၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း 1) ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း၊ 2) ပိူဝ်ႈတႃႇ ပူတ်းပႅတ်ႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သေယဝ်ႉ သၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းယူႇၵူႈမိုဝ်ႉ ၵူႈယၢမ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းတႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၶွင်တႆး 2 ၸုမ်းသေလႄႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းၸူး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတႄႉ တၢမ်တူဝ်သင်ၶရႁၢၼ်းၵေႃႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီ သုင်းဢမ်ႇဝၢၼ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တင်း မူတ်းလႄႈ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈဝႆႉ ၼႃႈၵၢၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ်ထီႉ 1 ထီႉ 2 ထီႉ 3 ၵႂႃႇၵွၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းထတ်းႁၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်သေယဝ်ႉ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

01/03/2019

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here