Saturday, June 22, 2024

ပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်လၢႆလၢႆ

Must read

Photo by – NCA-S EAO/ ပၢင်ၵုမ် PPST တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10-11/10/2018

PPST ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 5 – 7 /3/2019 ။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တႄႉ တေပဵၼ်တီႈႁူင်းႁႅမ်း Wintree ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈ ထႆး ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2018 မႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီ 2019 တေမီးႁိမ်း 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီးၶိုၼ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ PPST လႆႈဢုပ်ႇ ၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈမႃးမီးလၢႆ ပွၵ်ႈလၢႆ ၵမ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉ တႃႇတေဢုပ်ႇၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢုပ်ႇ။

- Subscription -

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ပေႃးတေၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸုမ်း ဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်။

ၼႂ်းဢၼ်ၶဝ်တေဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်း PPST ၼႆႉ တေမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ PPST မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉ PPST 8 + 2 ။ 2 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလႃးႁူႇတင်း ၸုမ်းမွၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ် တေၶိုၼ်းမႄးႁဵတ်းၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ NCAS (Nationwide Ceasefire Agreement Signatories) ၼႆလႄႈ ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးတၵ်းလႆႈၶဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်မူတ်းမူတ်း။ ပၵ်းပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေလႆႈဢုပ်ႇပႃး။ ပိူင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မိူၼ် တင်းဝႃႈ 8 ၸုမ်းတႅပ်းတတ်းသေ 2 ၸုမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၵူၺ်း ဢၼ်ထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆၵေႃႈမီး။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၵေႃႈမီး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ၼႆႉ ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ၊ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် JMC တင်း UPDJC။ JMC ၼႆႉ လူဝ်ႇဢုပ်ႇလွင်ႈၵိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ် UPDJC ၵေႃႈ လူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း။ ဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၼ်းတေပဵၼ်မႃးႁင်း ၵူၺ်းမၼ်း ဝႃႈၼႆမီး။

သင် JMC တင်း UPDJC ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလူင်းမႃး UPC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ သင်ဝႃႈ JMC တင်း UPDJC ပႆႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၸိုင်ပႆႇထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်း JMC ၼႆႉ ပႃးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ UPDJC သမ်ႉ ပႃးဝႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵွပ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ ပိူင် PPST ၼႆႉ တေဢဝ်မိူၼ်ၵဝ်ႇၼႄႇ၊ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လၢႆးမႂ်ႇၼႄႇ ဢၼ်ၼႆႉ လွင်ႈ ၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ပေႃးတေ ပူၼ်ႉလႆႈလွင်ႈၶွင်ႉ ၶမ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

ပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း တေၸတ်းဝၼ်းတီႈ 5-6 သွင်ဝၼ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ 3 ဝၼ်း ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 7 ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA (PPST) ၼႆႉပဵၼ် ၶွင်ႇ သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ(ALP)။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉထႅင်ႈ ၸုမ်းလႃးႁူႇတီႇမူဝ်ႊ ၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ LDU လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း