“ပၢင်ၵုမ် PPST တေၶိုၼ်းတႄႇၸတ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်”

Photo by – NCA-S EAO/ ပၢင်ၵုမ် PPST မိူဝ်ႈပီ 2018

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း PPST ဢၼ်ၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶိုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မီး သင်လၢႆလၢႆ။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈ ထၢမ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ဝႆႉၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။

ထၢမ် – လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပၢင်ၵုမ် PPST တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၼႆၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – မႅၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတေဢၢၼ်းၸတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 – 6 ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ(05-06/03/ 2019) ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် မူႇတူးသေးၽူဝ်းသေလႄႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ မွၵ်ႇထိုင် ႁဝ်း ၶႃႈ တင်း 10 ၸုမ်း။ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇလႄႈ LDU ၵေႃႈပႃး။ ႁဝ်းၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ၊ သူင်ႇလိၵ်ႈ မွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ဢွင်ႈတီႈတေၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉၶႃႈလူး တေပဵၼ်တီႈလႂ်ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈဢွင်ႈတီႈမၼ်းတႄႉတႄႉ ဝႃႈတေႁဵတ်းတီႈလႂ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းတႄႉ တေပဵၼ်တီႈၼႃႈလိၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းတီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ထၢမ် – ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ်ပၢင်ၵုမ် PPST လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉၶႃႈလူး ယူႇတီႈၼႂ်းၸုမ်း PPST လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်မူတ်း ယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၵၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။
တွပ်ႇ – လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႂ်းႁဝ်းၶႃႈ 10 ၸုမ်း၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်း တေပဵၼ်ၾၢႆႇပုၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေမီးလွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်။ တၢင်းပုၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပႆႇလႆႈၵႄႈၶႆၵၼ်လီလီၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ် ၵေႃႈလီ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ဢၼ်ၼႂ်း PPST ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူပ်ႉၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/02/2019 ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ 10 ၸုမ်း ယူႇတီႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၽႂ်မၼ်းသေလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၺႃးၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈမၼ်းၵမ်းၼိုင်ႈ။

ႁဝ်းၵေႃႈၶိုၼ်းမိူဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈထူပ်းၵၼ်ၵေႃႈ ပေႃးမီး 3 လိူၼ်ပၢႆ ၸမ် 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလီၶိုၼ်းထူပ်းၵၼ်ယူႇ လွင်ႈဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵႄႈလိတ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈလီဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်။ ၵမ်းၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ဝၼ်းတီႈ 5-6 ၼႆႉ ပၢင်ၵုမ် PPST ႁဝ်းၶႃႈ ၵိုင်ႇလီႁွင်ႉယူႇ ႁဝ်း ၶႃႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ၸင်ႇတႅပ်းတတ်း ဝႃႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈၼႂ်း 10 ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ။

ထၢမ် – လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ တေလႆႈႁဵတ်းတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈလူး တႃႇဢုပ်ႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈလမ်ႇလွင်ႈမၼ်းတႄႉ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီး 2 လွင်ႈၼႆႉလႄႈ မၼ်းတေ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် PPST ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလီ လီယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း 2 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸုၵ်းမၼ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေ ၵႄႈၶႆၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈတေဝႆႉပေႃႇလသီႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ တေဝႆႉယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ႁႂ်ႈ ပေႃး ၸၢင်ႈၵႂႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈလီ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈလီ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ၵမ်းတီႈ 4 ႁႃႉ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလီလီ။ ဢုပ်ႇၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉ ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈမၼ်း ဝႆႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁဝ်းၶႃႈ တေလုၵ်ႉတၢင်းလႂ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ယိူင်းဢၢၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ယွႆႈ ႁူဝ်ယႅမ်းမၼ်း တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ထၢမ် – ပၢင်ၵုမ် PPST ဢၼ်တေႁဵတ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸွင်ႇလုၵ်ႈၸုမ်းတင်းမူတ်း တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ တင်း 10 ၸုမ်းၼႆႉ တေမႃးၵူႈၸုမ်း၊ ၶဝ်ၶိုၼ်းပွင်ႇမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ႁင်းၽႂ်ႁင်း မၼ်း ယဝ်ႉ တေပဵၼ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းၵူႈၸုမ်းယဝ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမႃး ၵူႈ ၸုမ်းယူႇ။

ထၢမ် – ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2020 လွင်ႈၼႆႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇမၼ်း တေလႅပ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းပီ 2020 ၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈ ပႆႇပႃး မႃး။ ပေႃးဢဝ် EAO ဝႃႈတႄႉ တေႃႈလဵဝ် မၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ 20 ၸုမ်းၶႃႈလူး။ တေႃႈလဵဝ်ဢၼ်တိုၵ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၸုမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း NCA၊ ၼႂ်းၶွပ်ႇ NCA ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီး 10 ၸုမ်းၵူၺ်းၶႃႈလူး ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်း ထႅင်ႈ 10 ၸုမ်း၊ တႃႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတေၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း။ ၵူၺ်းဝႃႈ ၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈႁၼ် ထိုင်တႄႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ 2020 ၼႆႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ လင် 2020 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၶၵ်ႉ ၵၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈလီ၊ တပ်ႉၵေႃႈလီ ၶဝ်ၵေႃႈ ဝႃႈယူႇၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈတႃႇတေယဝ်ႉ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵူၺ်း တႃႇတေယဝ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈႁပ်ႉယူႇတေႃႈလဵဝ်။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ လင် 2020 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ထႅင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် တေပၼ်သိုပ်ႇၵႂႃႇယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇပၼ်ပုတ်းၶၢတ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ 2020 ၼႆႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁူႉၵၼ်ယူႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ် 10 လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီၵၢႆ မၼ်းလႆႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်၊ လႆႈၵိုတ်းမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈတႄႇၶိုၼ်း ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၼႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်းလႄႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းတပ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈမၼ်းသေလႄႈ ဢုပ်ႇၵၼ်။ တေလႆႈဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶိုၼ်း မီးဢသၢၵ်ႈမႃး၊ ၶိုၼ်းထူၺ်ႈၸႂ်မႃးလႄႈ တႃႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်း ၶႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပေႃးပၢင်ၵုမ် PPST ယဝ်ႉၼႆႉ မၼ်းတေ ၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး ပေႃးလသီႇႁႃႉ၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၶၢဝ်း တၢင်းၼႃႈ ႁႃႉ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ ဢၢၼ်းၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၾႅတ်ႊ ၻရႄႊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈလႆႈၸႂ် တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆ ႁဝ်း ၶႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်း ၸႂ်ယူႇ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းမၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈဝႆး ဝၼ်းလႄႈဝၼ်း မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶႂ်ႈယွၼ်းသင်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၶၢဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းၸႂ်၊ ပၵ်းၶေႃး ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထွမ်ႇ တူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်း ယဵၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဢွင်ႇမၢၼ် ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးထိုင်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ယူႇ ၶႂ်ႈယွၼ်းၾၢၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မီး ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here