ၸွင်ႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉ ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁိုဝ်

Photo by – SHAN/ ႁၢင်ႈႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉ ဢၼ် မၼ်းလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉတီႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇၼၼ်ႉ တႄႉႁိုဝ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းတေ ၸၼ်ဢဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် ပႆယၢင်ႈၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ် ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉႁိုဝ်၊ ႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင် ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ (13/02/2019) ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၶေႃႈၼိုင်ႈဝႃႈ- ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလုၵ်ႉတီႈမိူင်း ပဵင်း ၵႂႃႇၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်း RCSS မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ၊ မႃးတပ်ႉႁႄႉၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၶွင်ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ သေယဝ်ႉ ယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇၶူဝ်းလဵင်းဢၼ်ပႃးမႃး ၼိူဝ်ရူတ်ႉၼိူဝ်ၵႃးၼၼ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈမႃးပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆးသေ ႁႂ်ႈႁဵတ်း ၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ်မၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးတၢမ်းၶမ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေယဝ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၾၢႆႇRCSS ၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးမႃး။ ပေႃးတူၺ်းၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 26 ဝၼ်း၊ မၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူႈၸုမ်းၸၢဝ်းဝႃႈ- ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 21 ဝၼ်း (2018) ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်းလၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဢၼ်မၼ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉတေမီးယူႇ 9 ၶေႃႈ 10 ၶေႃႈ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပိူင်ယႂ်ႇ မၼ်းတေမီးၶေႃႈတီႈ 5,6,7 ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပေႃးႁဝ်းၶႃႈတေမႃးႁုပ်ႈသေ ဝႃႈတူၺ်းတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်း EAOs ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈယႃႉလူႉၵတိသၸ်ႉၸႃႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ၸွမ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်း တိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် လွင်ႈၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ တေဢမ်ႇ လႆႈၵဵပ်းၵူၼ်းမႂ်ႇ၊ တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်းတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈယႃႉၵဝ်း။ လိုၼ်းသုတ်းတႄႉၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၾိင်ႈမိူင်း (မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း) ဢၼ်တမ်းမီးဝႆႉယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၶေႃႈလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆးတႄႉ သမ်ႉၶိုၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် တေဢမ်ႇလႆႈပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ်၊ တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႃးမႃးၸွမ်း။

ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်းၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းတႆး RCSS လႄႈ SSPP ၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်း လၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေယဝ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပေႃးဢဝ်ပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းဝႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈတၢင်း ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ၊ ၵေးသီး၊ ၵျွၵ်ႉမႄး။ ပေႃးဢဝ်တၢင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၵေႃႈ ၼမ်ႉတူႈ ပၢင်လူင်၊ တေပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆႉ တေမီး 4-5 ပွၵ်ႈသေယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယွႆႈယႅမ်းၵေႃႈတေမီးယူႇ 20-30 ပွၵ်ႈ၊ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ယူႇ။ တေဝႃႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆၵေႃႈ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁဵင် မၼ်း၊ ႁႃလၢႆးပၢႆႈမၼ်းပေႃးၶႂ်ႈတိူၵ်ႈၵႂႃႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈပႅတ်ႈလႆႈပၢႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသေယဝ်ႉ လႆႈႁၢမ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈပဵၼ်ၼၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တၢမ်တူဝ်ၶဝ်လႄႈသင်၊ လူင်းႁၢမ်ႈႁႄႉပိူဝ်ႈတႃႇသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း တေဢမ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃး၊ ၵွတ်ႇၵႆႇတူၺ်းလၢႆမႃးၵူၺ်း။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် တေဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပႆႇမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၽွၼ်းပၢင်ႈ တပ်ႉမတေႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းတေဢမ်ႇၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်းၼႆ ႁဝ်း ၶႃႈထတ်းသၢင်ႁၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉပေႃးမႃးတူၺ်းထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း AA တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၸီႉသင်ႇဝႃႈ- ႁႂ်ႈယႃႉမူၺ်ႉတိုၵ်းမူၺ်ႉပႅတ်ႈၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃး တူၺ်းတႄႉ ၵူၺ်းပဵၼ်လၢႆးဢၼ်ၵွတ်ႇၶေႃးၵၼ်ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၵူၺ်းႁိုဝ် ၼႆ တေလႆႈထတ်းသၢင်ၸွမ်းယူႇၶႃႈ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ ပၢၼ်ပူၼ်ႉမႃးပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ယၢမ်ႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ ယႃႇပေပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇတင်း KIO တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်ၶဝ် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းမၼ်းမႃး ဢမ်ႇ ထွမ်ႇၸွမ်းမႃး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႃႇတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ၶဝ်ယူႇၾၢႆႇလဵဝ်သေ ၵိုတ်းတိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်၊ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်မႃးပ တိၵ်ႈၶၢတ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် EAOs ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢၼ်ႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ၵူၺ်း၊ ၶႂ်ႈမၢပ်ႇၼႄးပူဝ်ႉသႂ်ႇၸဵပ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇတေႁဵတ်းမႃးၵူၺ်းၼႆ ၵေႃႈ ၸၢင်ႈထတ်းသၢင်လႆႈၶေႃႈၼိုင်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇၼႂ်းသၽႃးၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း NLD ၼႆႉ ၸႂ်ႈသေဢမ်ႇၸႂ်ႈသေဝႆႉတွၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ၶိုင်ႁႃ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶတ်းၶႂၢင် ၸွမ်းယူႇၵူႈၶၵ်ႉၵူႈတွၼ်ႈ၊ သူပ်းပၢၵ်ႇတႄႉဝႃႈယူႇ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သေပွၵ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈလၢႆးမူၼ်ႉမႄးမၼ်းသမ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၶၼ်ႈတွၼ်ႈ 12 မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ လၢႆးတၢင်း 436 ဢၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႃးတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း တီႈဢေႇသုတ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉမႅၵ်းမႅၵ်း။ ၼႆႉၵေႃႈမိူၼ်တင်းဝႃႈ ပၼ်တႄႉပၼ်ယူႇၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵႂႃႇတႄႉၵႂႃႇယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇထိုင်၊ တေပဵၼ်လၢႆး ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၸွမ်းယူႇ။

ၸင်ႇဝႃႈပေႃးမႃးႁုပ်ႈသေထတ်းသၢင်တူၺ်း ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းလႆႈဝႃႈဝႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တဵမ်ထူၼ်ႈဝၼ်း လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 12 ဝၼ်းမႃး၊ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်သေၸုမ်းၸုမ်း တိုၵ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ႁၢမ်ႈ၊ တိုၵ်ႉပူၼ်ႉ ပႅၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႁၢမ်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၵဵပ်းငိုၼ်းလႄႈသင်၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇ ၼၼ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၽိတ်းတေႃႇ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်တမ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈသင်ၼႆၸိုင် ၶဝ်တေဢဝ်လိူင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတင်းလၢႆဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃး ၼပ်ႉသၢင်ႈတူၺ်း ၼင်ႇၶဝ်ၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ၶဝ် တေတူၺ်းဝႆႉယူႇ၊ ယူႇတီႈတၢမ်တူဝ်တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။

တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁႅင်းဢီး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁႅင်းတဵၵ်းတဵင် လုၵ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းမႃးလႄႈ လုမ်ႈၾႃႉတူၺ်း ထိုင်လွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းထိုင်တီႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈယဝ်ႉလႄႈၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်တႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၼႂ်းႁဝ်း ၶိူဝ်းလဵဝ်ၼင်ႇၵၼ်လႄႈသင်၊ ႁဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်လႄႈသင်၊ မေႃမွတ်ႇၾႆးဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးၼႆတႄႉ တေမီးၽွၼ်းပၢင်ႈတႃႇ သုၼ်ႇၽႂ်ၸုမ်း မၼ်းယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်းၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

(15/02/2019)

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here