မၢဝ်ႇတႆး 2 ပီႈၼွင်ႉ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 1 လိူၼ် ပၼ်ႇႁွတ်ႈ 20 ၸႄႈဝဵင်းပၢႆ

မၢဝ်ႇတႆး 2 ပီႈၼွင်ႉ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ ပၼ်ႇထိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် 20 ၸႄႈဝဵင်းပၢႆ ႁိုင်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်တဵမ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Oon Khur Lao/ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း၊ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်လႄႈ ၸၢႆးထဵင်ႇလိၼ်း 3 ၵေႃႉ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ၵွင်းမူးၵၢတ်ႇၵူႇ

ဝၼ်းတီႈ 13/02/2019 ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း တင်း ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် မၢဝ်ႇတႆး 2 ပီႈၼွင်ႉ တႄႇလုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ႇရူတ်ႉ ထိပ်ႇ ဢွၵ်ႇၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/01/2019 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် တင်းမူတ်းပၼ်ႇႁွတ်ႈထိုင် 20 ၸႄႈဝဵင်းပၢႆ။ မိူၼ် ၼင်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၵဵင်းႁၢႆး၊ မႄႈၸၼ်း၊ မႄႈသၢႆ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသမ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တႃႈလိူဝ်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ၵဵင်းတုင်၊ လွႆမူၺ်၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်။ ပွတ်းၸၢၼ်းသမ်ႉ မိူင်းပၼ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ၵဵင်းတွင်း၊ ၶူဝ် လမ်၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ပၢင်လူင်၊ လွႆလႅမ်၊ မိူင်းပွၼ်၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ တူၼ်ႈတီးလႄႈ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း ၽူႈပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶွပ်ႈတဵမ် ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ဝၼ်းတီႈ 13 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တင်းမူတ်း ဢၼ်လႆႈပၼ်ႇႁွတ်ႈထိုင် ပေႃးသွၼ်ႇပႃး မိူင်းထႆးၸိုင် တေမီး မွၵ်ႈ 20 ၸႄႈဝဵင်းပၢႆပၢႆယဝ်ႉၶႃႈ။ လွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးသင်ၶႃႈ၊ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၵူႈပိူင်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ရူတ်ႉထိပ်ႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မၢၵ်ႇရူတ်ႉ ပွင်ႇဝႃႇ၊ ၵွႆဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မီးယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်း မၢဝ်ႇတႆး 2 ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်လႆႈပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ၊ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး၊ လူတ်းၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ လူတ်းၵႂၼ်းထၢတ်ႈဢၼ်တေ ပဵၼ်ၵွင်ႉၼႂ်းလူမ်း၊ တႃႇႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ တႃႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “တႃႇႁဵတ်းလွင်ႈလီၼႆႉ တႄႇတီႈတူဝ်ႁဝ်းသေ တေလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ပဵၼ်လွင်ႈလီပုၼ်ႈတႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်လႆႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႄႈ လဵင်ႉလူ လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလွႆၶေႃ/ လွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေပၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ လႃႈ သဵဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ မိူင်း ယႆ၊ သႅၼ်ဝီ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၶၢမ်ႈၶူင်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းပွၵ်ႉ၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇလႄႈ မိူင်းလႃး ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ႁိမ်း 3 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here