ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊၼ် (Valentine’s day)

Photo by – မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ)၊ သၢဝ်လဝ်းၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ- သၢမ်လေႃးၼုမ်ႇထဵမ်ႇငွၵ်ႈမွင်းႁႃ

ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊၼ် ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ(ၶရိသ်ႉသထဵၼ်ႊ)ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽူႈၸိုဝ်ႈ- ဝႃႊလႅၼ်ႊ ထိၼသ်ႊ(Priest Valentinous) ဝႆႉၼိူဝ်ၵူၼ်းၸိူသ်းႁၵ်ႉၵၼ်(မၢဝ်ႇသၢဝ်ၵူႈႁၵ်ႉၵၼ်) မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ ပီၶရိသ်ႊတ် 270 ၼီႈၼၼ်ႉၼႆ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၵရိၵ်ႊၸဝ်ႈၶလေႃးတိဢုသ်ႊ (Cluadius)တူၼ်ႈထူၼ်ႈ (2) မိူင်းၵရိၸ်ႊႁၢမ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈၶရိသ်ႉတ်ၶဝ် ႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈ ပၼ်ၵူႈမၢဝ်ႇသၢဝ် ၵွပ်ႈပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းမီးသိုၵ်းသိူဝ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁႄႉ ၵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်း သိုၵ်း။ မုၼ်ၸဝ်ႈဝႃႊလႅၼ်ႊထိၼသ်ႊ သမ်ႉ လၵ်ႉႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ၵိၼ်ၶႅၵ်ႇ ၵူႈမၢဝ်ႇသၢဝ်လႄႈၺႃး တူသ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ။ မိူဝ်ႈၽွင်းယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်ပႂ်ႉႁပ်ႉတူသ်ႈတၢမ်ႇတၢႆယူႇၼၼ်ႉသမ်ႉလႆႈ ႁၵ်ႉမႅၼ်ႈ လုၵ်ႈ ယိင်းလဝ်းၽူႈၵုမ်းၶွၵ်ႈၶင်ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈၼၢင်းၵျူႊလိဢႄႊ(Julie)သေ မိူဝ်ႈထိုင်ဝၼ်း ၶုၼ်ၵရိၸ်ႊ ၶဝ်ပၼ် တၢမ်ႇတၢႆတီႈမၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈတႅမ်ႈ လိၵ်ႈသင်ႇတၢႆတီႈၵေႃႉ ႁၵ်ႉမၼ်းၼၢင်းၵျူႊလိဢႄႊယဝ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉဝႃႈ- ၵေႃႉႁၵ်ႉမႂ်း ဝႃႊ လႅၼ်ႊထၢႆးၼ်(Valentine, your lover) ၼႆ။

ဝၢႆးမၼ်းတၢႆယဝ်ႉလၢႆမွၵ်ႈသိပ်းပီလိူဝ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢေးလူမၼ်း၊ ၼပ်ႉယမ်တၢင်းႁၵ်ႉမၼ်း ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် မၵ်းမၼ်ႈဢဝ်ဝၼ်းဢၼ်မၼ်း တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ(loving day or affectionate day) ၼႆသေ ဢဝ်ၵုၼ်း မုၼ်တၢင်း ႁၵ်ႉမၼ်းမႃး။ ယူႇမႃးဢၢၼ်ႇႁူဝ်သွင်ပၢၵ်ႇပီလိူဝ် မႃးၼႂ်း 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီၼႆႉ ၸင်ႇဢဝ်ယဵၼ်းမႃး ပဵၼ် ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉၶွင်ၼုမ်ႇသၢဝ်တင်းလုမ်ႈၾႃႉၸိူင်ႉၼႆ။

ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉၼုမ်ႇသၢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်လွင်ႈသၢမ်ၶမ်ႈ။ ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ်ၶုၼ်သၢမ် လေႃးၵဵင်းတွင်း ပူတ်းပႅတ်ႈသၢႆၸႂ်တၢႆၸွမ်းၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်းၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇမိူင်းၵိုင်ၼႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢဝ်တႆး ႁဝ်းပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် လီႁူႉၸွမ်းယူႇ။ ၽူႈႁူႉၶဝ်ႁၼ်ဝႃႈ- လိူင်ႈၶုၼ်သၢမ် လေႃး ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇၼႆႉပဵၼ်တၢင်းႁၵ်ႉ ဢၼ် ၼႄလွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတင်းယိင်း လႄႈၸၢႆးၼႂ်းၾိင်ႈၵူၼ်း(ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း) မိူဝ်ႈလိူၵ်ႈႁႃၵူႈႁူမ်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉယူႇ- ၼႆ။ (ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ-ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈၸိမ်ၸွမ်းလွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉၼုမ်ႇသၢဝ်ၶဝ်။ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈတႅပ်းၸႂ်လိူၵ်ႈ ႁင်းၵွႆးၶဝ်လူၺ်ႈတၢင်းထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈမီးသိတ်ႉထိ (မီးသုၼ်ႇ) ပၼ်သတိလႄႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢၼ်မီးႁဵတ်ႇၽူလ်ၼၼ်ႉၵွႆးယူႇ။)
ဢႃးၸၢၼ်ၼၢင်းပၶွင်ႊ ၼိမ်ႈမႁေမိၼ်ႊ (ၸဝ်ႈပိုၼ်းထႆး) လၢတ်ႈဝႃႈ- ဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်လွင်ႈသၢမ် ၶမ်ႈၼႆႉလီဢဝ်ပဵၼ် ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉၶွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးသေ ယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး+ ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇသွင် မၢဝ်ႇသၢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇယူႇ။ ႁႂ်ႈတွင်းငၢႆႈၼႆႉယင်းလီႁွင်ႉဝႃႈ- ဝၼ်း ဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ+ သၢမ်လေႃး (U Piam+Sarmlaw’s Day) ၼႆပွတ်းပွတ်းၵၼ်ယူႇၼႆ။

ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆးၼ်(ၾိင်ႊၶွင်ၾရင်ႊမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း)တင်းဝၼ်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇသၢမ်လေႃး(ၾိင်ႈၶွင်ၸၢဝ်းတႆးမိူင်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇ) ပီပွင်းမၼ်းဢမ်ႇပၢႆႈပိူင်ႈၵၼ်။ သွင်ပၢၵ်ႇပီၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ၼပ်ႉဝႃႈပဵၼ် ပၢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၼႆၵေႃႈယင်းတေလႆႈ။ ၵွႆးၵႃႈတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းႁၵ်ႉသေတႃႉ လွင်ႈတၢင်းၶဝ်တၢႆဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်။ ဝႃႊလႅၼ်ႊထိယသ်ႊ- ထုၵ်ႇတူသ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းႁၵ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ(မၢဝ်ႇၵွႆး တၢႆသၢဝ်ဢမ်ႇတၢႆ)။ ၵွႆးယွၼ်ႉမၼ်းႁဵတ်းပၼ်တၢင်းႁၵ်ႉၵူႈ မၢဝ်သၢဝ် ၶဝ်သေလၢႆထုၵ်ႇတူသ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ လႄႈ လူၺ်ႈတၢင်းဢွမ်ႈယဝ်ႉလႆႈဝႃႈတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းႁၵ်ႉ ၼႆယူႇ (ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉ တၢင်းႁၵ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇ- ပဵၼ်တၢင်းႁၵ်ႉပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ)။

ဢူဝ်ႈပဵမ်ႈ-သၢမ်လေႃး- တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းႁၵ်ႉ လူၺ်ႈလၵ်းၵၢၼ်ၾိင်ႈၵူၼ်းမိပ်ႇငႅၼ်း။ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်း ႁၵ်ႉဢၼ်ၸိုၼ်ႈ သႂ်တင်းၼုမ်ႇလႄႈသၢဝ် ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းႁၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ။ ၼႆႉၼႄဝႃႈပဵၼ်တၢင်း ႁၵ်ႉဢၼ်တေႃႇသူႈ(သၢၼ်ၶတ်း)ၾိင်ႈၵူၼ်းမၢင်ယၢင်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၸွမ်းလၵ်းထမ်း(non-justice)ၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈ ဝႃႈပဵၼ်မႄႈပိူင်(တူဝ်ယၢင်ႇ)တေႃႇသူႇ၊ ၵၢၼ် တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းၾိင်ႈၵူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉယိင်း တင်းၸၢႆးၼႆၼၼ်ႉယူႇ။ ၼႆႉ မၼ်းၼႄဝႃႈဝၼ်းတင်းႁၵ်ႉၸၢဝ်းတႆး ၼၵ်းလိုၵ်ႉလိူဝ်သေဝၼ်းတင်းတၢင်းႁၵ်ႉလုမ်ႈ ၾႃႉတႄႉတႄႉ။

ၸွင်ႇပဵၼ်မႄႈပိူင်(တူဝ်ယၢင်ႇ)ၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်း(တေႃႇသူႈ) ဢၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈႁိုဝ် ? ၸွင်ႇ(ပဵၼ် တူဝ်ယၢင်ႇ) လီယိူင်ႈႁိုဝ် ? ၵဵဝ်ႇတင်းလွင်ႈၼႆႉၶေႃႈဢၼ်လီဝူၼ်ႉတႄႉ တၢင်းဢၢၼ်းပၢႆးတိုၵ်း(aim strategy)လီ၊ ၵွႆး တၢင်းႁဵတ်းလၢႆး တိုၵ်း(active tactics )ၽိတ်းဝႆႉ။ ပၢႆးတိုၵ်း- ဢၢၼ်းတေႃႇသူႇ ၾိင်ႈၵူၼ်း(တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း) ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၵ်းထမ်း။ ၾိင်ႈၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ဢမ်ႇတြႃးတေႃႇၸၼ်ႉယိင်းၸၢႆး ၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈၵူႈႁူမ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး ပဵၵ်ႉဝႃႈယူႇၼႂ်းတႃၶၢႆႇမဵတ်ႈ တႃႇယူႇၵေႃႇယႃႇ။ ၵွႆးၵေႃႈ လၢႆးတိုၵ်းသမ်ႉႁႅမ်တူဝ်တၢႆသၢၼ်ၶတ်း လူၺ်ႈႁၢမ်းသတိ၊ ႁၢမ်း ပၺ်ႇၺႃႇ၊ တၢင်ႇလၢႆးမီးတင်းၼမ်သမ်ႉဢမ်ႇႁႃႁႂ်ႈႁၼ်သေၸႂ်ႉတိုဝ်း။ လၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆး မီးပၼ်ႁႃလႄႈဢမ်ႇႁႃ လၢႆး ၵႄႈလိတ်ႈသေႁႅမ်တူဝ်တၢႆလူၺ်ႈၼီပၼ်ႁႃ(ႁႅမ်တူဝ်တၢႆပၢႆႈပျသ်ႉသၼ)၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတူဝ်ယၢင်ႇ(မႄႈပိူင်) ဢၼ်လီယိူင်ႈ တႃႇၾိင်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉၶဝ်။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ(ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆးၼ်-ဝၼ်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇသၢမ်လေႃး)ၵူႈပီ ၶေႃႈ ဢၼ်ၸၢႆးၼုမ်ႇ- ယိင်း သၢဝ်ၶဝ်လီဝႄႈၵႆၵႆၼႆႉ- ပႆႇတၼ်းယင်ႇႁူႉၼမ်ႉၸႂ်ၵၼ်လႄႈ မွပ်ႈတူဝ်မွပ်ႈၸႂ် ႁႂ်ႈၵၼ်တင်းပိုၵ်း၊ ယွၼ်ႉတၢင်းႁၵ်ႉ လူႉပင်း(ဢူၵ်းႁၵ်း)ၵွႆးလႄႈ ႁႅမ်တူဝ်တၢႆၼႄၵၼ်(ၼႄလွင်ႈ ငိူဝ်ႈငႃႉ-လွင်ႈဢမ်ႇတဵမ်ပျႃးတူဝ်ၵဝ်ႇ)၊ ၵႂႃႇၸွမ်းႁႅမ်တၢႆၵေႃႉ ႁၵ်ႉၵဝ်ႇႁဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် မၢဝ်ႇသၢဝ် ၶွင်ၸူႉႁၵ်ႉၵဝ်ႇႁဝ်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢဝ်ၶဝ်လီမီးဝႆႉၼႂ်းတူဝ် ၼႂ်းၸႂ်၊ လီဢဝ် ၸွမ်းတိုဝ်းၸွမ်းယူႇတႃႇသေႇၼႆႉသမ်ႉ- မီးသတိ(ဢမ်ႇလူင်တူဝ်လိုမ်းၶိင်း)၊ မီးဝီရိယ (ဢမ်ႇယူႇ မဝ် ၵိၼ်မၢင်)၊ မီးသမႃႇထိ(ထူပ်းပၼ်ႁႃသင်ၵေႃႈ ဝႆႉၸႂ်ယဵၼ်-ဝႆႉၸႂ်ၼိမ်-တင်ႈၸႂ်မၼ်ႈသေႁႃလၢႆး ၵႄႈလိတ်ႈ)၊ မီးပၺ်ႇ ၺႃႇ(ဝူၼ်ႇသွၼ်ႇႁႂ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူဝ်ႈထူပ်းပၼ်ႁႃသေလွင်ႈလွင်ႈ)။ ဢဝ်သီႇၶေႃႈ ၸိူဝ်းဝႃႈမႃးၼႆႉ မႃးႁူမ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉ ထၢၼ်ၸႂ်သတ်ႉထႃႇ(တၢင်းယုမ်ႇယမ်၊ တၢင်းဢၢၼ်းႁဵတ်း၊ တၢင်း တေႁဵတ်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ)သေ ဝူၼ်ႉ လၢတ်ႈႁဵတ်းဢဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႆႉပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်လီႁဵတ်းလႄႈဢၼ်ဢမ်ႇလီႁဵတ်း ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢဝ်ၶဝ်ၼႂ်း ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉပီ 2019 ၼႆႉႁူမ်ႈတင်းမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းၵႆၸိူင်ႉၼႆ။

မွၵ်ႇၼၢင်းသီ(မွၵ်ႇၵုလၢပ်ႇ) ပဵၼ်မွၵ်ႇလိုဝ်းၸိုဝ်ႈ(popular) ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ-ၵူၼ်းသၢဝ်ၶဝ် မိူဝ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်မႃးဝၼ်း တၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းၵရိၵ်ႊၶဝ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ- မွၵ်ႇၼၢင်းသီ(မွၵ်ႈၵု လၢပ်ႇ)ၼႆႉၼၢင်းၼူၵ်ႉၵိၼ်ႇၼရီႇမႃးတၢႆ ၵိူတ်ႇၼႆသေ ဢဝ်ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆတၢင်းႁၵ်ႉ(တူဝ်တႅၼ်းတၢင်း ႁၵ်ႉ) ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမီးၸႂ်တၢင်းႁၵ်ႉၸိုၼ်ႈသႂ်ၶဝ်ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းသုမေႊရိၼ်ႊ မိူင်း ၵရိၸ်ႊၶဝ် ၸင်ႇဢဝ်ပဵၼ်မွၵ်ႇႁဵတ်းႁၢင်ႈဝႆႉတႅၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ တၢင်းပႅင်းၶဝ် ၼႆယူႇ။ ၼၢင်းၼူၵ်ႉၵိၼ်ႇ ၼရီႇၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇၼၢင်းၽီၶရေႃႊဢရိသ်ႉဢဝ်တၢႆလႄႈ မိူဝ်ႈမၼ်းၸမ်တေတၢႆၼၼ်ႉ မၼ်း လႆႈယွၼ်းၽွလ်း(ႁၢင်ႈလီ)တီႈၶုၼ်ၽီဢၽူဝ်ႊရူဝ်ႊတၢႆႉသေ ၵွပ်ႈတေတၢႆၵိူတ်ႇပဵၼ်မွၵ်ႇၼၢင်းသီ (မွၵ်ႇၵုလၢပ်ႇ) လႄႈ ယွၼ်းတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ- မွၵ်ႇရူဝ်ႊသႃႊ(Rosa- Rose)ၸိူင်ႉၼႆ။

ထိုင်မႃးပီၶရိသ်ႉတ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီ 19 ၼႂ်းပၢၼ်ၶုၼ်ၼပူဝ်ႊရိဢင်ႊ တူၼ်တီႈ (1) ဢၼ်ပဵၼ်ၶုၼ် မိူင်းၾရိဢွင်ႉ (ၾရင်ႊသဵသ်ႊ) ၼၼ်ႉ ၼင်းမိူင်းလူင်ၼၢင်းၸူဝ်ႊသၾိၼ်ႊၼႆႉ လႆႈၸူဝ်းပိူၼ်ႈၶူၼ်ႉ ၶႂႃႉၸိူဝ်ႉၽၼ်းမွၵ်ႇၼၢင်းသီ (မွၵ်ႇၵုလၢပ်ႇ)လႄႈလႆႈထူပ်းႁၼ်ၽၼ်းမွၵ်ႇၼၢင်းသီ(မွၵ်ႇၵုလၢပ်ႇ)မီး ၼမ်ထိုင် 1,500 သႅၼ်း(မျဵဝ်း)ၼႆယူႇ။ ယွၼ်ႉ ၼၼ်လႄႈ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ(ဝၼ်းဝႃႊရႅၼ်ႊ ထၢႆႊၼ် ဢၼ်လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ 14 ဝၼ်း)ၵူႈပီၼႂ်းပၢၼ်မိူဝ်ႈ လဵဝ် ၸင်ႇဢဝ်မွၵ်ႇၼၢင်းသီ(မွၵ်ႉၵု လၢပ်ႇ) ၾၢၵ်ႇၵၼ်တွၼ်ႈၵၼ်ၼႄဝႃႈပဵၼ်- မွၵ်ႇမဵတ်ႇမၢႆတၢင်းႁၵ်ႉ- ၸိူင်ႉၼႆ။

ၶွင်ၾၢၵ်ႇဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ(ပီ 2019)
ႁၵ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လီႁၵ်ႉၸွမ်းလၵ်းၵၢၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ – ယုမ်ႇယမ်ၼမ်ႉၸႂ်ၵၼ်(သတ်ႉထႃ)၊ ႁူႉဝႃႈဢၼ်လႂ်ၽိတ်း ဢၼ်လႂ် ထုၵ်ႇ(ပၺ်ၺႃ)၊ ပၼ်သ တိၵၼ်(သတိ)၊ မီးၸႂ်ပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်(မဵတ်ႉတႃ-ၵုၼႃ) လႄႈမီးၸႂ်ဢူတ်း ယိူၼ်ႉတေႃႇ ၵၼ် (ၶၼ်တီ)။ ၼႆႉၸင်ႇပဵၼ်တၢင်း ႁၵ်ႉတႄႉ၊ (လပ်းႁူလပ်းတႃမွပ်ႈတူဝ်မွပ်ႈၸႂ်ႁႂ်ႈၵၼ်၊ ႁပ်ႉတၢႆတၢင် ၵၼ်၊ ႁပ်ႉတၢႆ ယၢမ်ႇၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉတႄႉ၊ ပဵၼ်တၢင်းႁၵ်ႉၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၾိင်ႈ ၵူၼ်း၊ ၵူၼ်းယွင်ႇ- ပုထုၸ်ႉၸၼူဝ်း ဢုမ်မတၵူဝ်- ၶဝ်ၵွႆး) ဢိင်ၼႂ်းထမ်မပတ။

မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ)

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here