ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုတ်ႇလုမ်းၽႄ တီႈၵဵင်းတွင်း တႃႇၵွင်ႉသၢၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

0

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽႄမႂ်ႇ တီႈၵဵင်းတွင်း ပိူဝ်ႈၸၢင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈမိူဝ်းၼႃႈ မီးၽူႈတႅၼ်းလၢႆၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸမ် 5 ပၢၵ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 28/11/2017 ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ်ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပိုတ်ႇ လုမ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးၽူႈတႅၼ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ၵုၼ်ႁဵင်၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ တူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 400 ပၢႆ။

ၸၢႆးမဵဝ်းမျိၼ်ႉ (ၸၢႆးၵွၼ်းသႅင်မိူင်း) ၽူႈတႅၼ်းၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 မိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈပိုတ်ႇၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸၢင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မႃးၵပ်းသိုပ်ႇတီႈလုမ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

လုမ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ်ၸၢႆးဢွင်ႇတၢၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၸၢႆးမွၼ်းမိူင်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပဵၼ် ၸၢႆးၸႅၼ်ႇ ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 10 ပၢႆ ၽူႈၶဝ်ႈ ၸုမ်းမီး 90 ပၢႆဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here