ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP/SSA တူၵ်ႇတၵ်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

Photo by – Google/ တုင်းတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA

မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ –
ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ထိုင် – သင်ၶၸဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းလီ ႁဝ်းၶဝ်လႄႈ ပေႃႈမႄး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈယူႇဢေႃႈ –

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (72) ပီ ဢၼ်တူၵ်းႁွတ်ႈၶွပ်ႈထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ (7) February 2019 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢိင်ယွၼ်ႉၽွၼ်းလီ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈဢွၼ်ၶတ်းၸႂ်ၶွတ်ႈတုမ်ၵပ်း သၢၼ်ႁူမ်ႈ ႁႅင်း/ ႁူမ်ႈဢွၵ်းပဵၼ်မႃးသူပ်းၼိုင်ႈသဵင်လဵဝ်၊ ႁူမ်ႈဢွၼ်လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း တိုၼ်းတေႁူမ်ႈဢွၼ်ပွင်ပဵၼ်ပုၼ်ႈပၢင်ႈ ၽွၼ်းလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း တႄႇမႃးမိူဝ်ႈပီ 1947 ၼီႈ။ လိူၼ် February (7) ဝၼ်း ၼၼ်ႉသေ မၵ်ႈမၼ်းလႆႈ ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈတႆး ၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈတႆးၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးမႃးယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ် February (7) ဝၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဝၼ်းၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ၊ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်မႃး ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင်မိူင်းမၢၼ်ႈ February (12) ဝၼ်း ၼႆႉၵေႃႈ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းလီဢမ်ႇထဵင်ထွင်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (72) ပီၼႆႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း တင်းသဵင်ႈ လီဢွၼ်ၵၼ် ၾၢင်ႉတိုၼ်ႇထတ်းႁႃႁၼ်လွင်ႈလွၼ်ႉမွၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိုၵ်း ပိုၼ်းပူၼ်ႉမႃးလီငၢမ်းသေ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းႁႃးၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ တီႈဢၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁဝ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တီႈဢၼ်ယူပ်းယွမ်းႁဝ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် တီႈဢၼ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း လီလူယိူင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးသင်လၢႆလၢႆၼႆ ထုၵ်ႇလီၶူၼ်ႉသၢင်ထတ်းႁၼ်သေ ၶိုၼ်ႈၵႄးႁဵတ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇႁူၼ်ၼႆ ၸင်ႇလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းၽႅဝ် ထိုင်မႃး ယႂ်ႇၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇပၼ်ႁႃဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်မီးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇယုမ်ႇယမ် ၵၼ်။ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵေႈလိတ်ႈ ႁႂ်ႈတူၵ်းမႅၼ်ႈထမ်းတြႃးလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸင်ႇလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈတဵမ်မိူင်းယဝ်ႉၼႆ တေဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းမႅၼ်ႈယူႇ၊ ပၼ်ႁႃၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈပေႃးယင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်ၼႆ ပၼ်ႁႃၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း တေယႂ်ႇယိုတ်ႈ တိူဝ်း မႃးလိူဝ်ၼႆႉ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတေလူတ်းယွမ်းလႆႈသေ မီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈမီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ပွႆးတိုၵ်းပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၵႂႃႇၼႆၸင်ႇ ပၼ်ႁႃၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတေလူတ်းယွမ်းလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင်ဢၼ်ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမႃး တီႈၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၶွတ်ႇလိူတ်ႈ ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်း ပၢၵ်ႇၵၼ်မႄးပူၵ်းပွင်ၵေႃႇတင်ႈၸင်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တေႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇၽၢၼ်ႇပွင်ႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈမႃး လွင်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်၊ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈႁင်း ၶေႃတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၶႅၼ်းတေႃႈဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ယွၼ်ႈၽဵင်ႇႁူမ်ႈႁႅင်း/ ႁူမ်ႈဢွၵ်းၵၼ်ႁဵတ်းပွင်ၵူႈၽၢႆႇၵူႈပႃးၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇ ႁတ်းႁတ်း ႁၢၼ်ႁၢၼ် ဢမ်ႇယင်ႉဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ဢမ်ႇသုတ်ႉဢမ်ႇႁူၼ် ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵမ်းၼႆ ယူႇတီႈဝၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းႁူင်လိုဝ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ (72) ပီၼႆႉသေ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်မႃးၼင်ႇၼႆယူႇဢေႃႈ။

ယုမ်ႇယမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးတင်ႈသဵင်ႈသေ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here