ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း တူၵ်ႇတၵ်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

Photo by – Hurn Kayang/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပီ 1947 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ဝၼ်းတႆးၼႆ ႁွင်ႉၵၼ်မႃး ၵူႈလၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ်မႃး 72 ပီယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉသေယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၵေႃႇသၢင်ႈပဵၼ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ယွၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးမီးယဝ်ႉ ႁိုင်မႃးထိုင်လၢႆပီသေ ၽွၼ်းယွၼ်ႈမၼ်း၊ ၽွၼ်းလီမၼ်းသမ်ႉ မီးဢီႈသင်မႃးၵူၺ်းၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းသၢင်ၼႄၵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

တီႈတႄႉမႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇ 2 ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ 3 ပွၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပီ 1929 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လၢႆးဢုပ်ႉ ပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊသေယဝ်ႉ ၶိုင်ႁႃပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး ၶဝ်ၶိုင်သၢင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼၼ်။ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ၶႆႈၾႃႉမိူင်းတႆးၵေႃႈသမ်ႉ မီးၵၢင်ၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေယုၵ်ႉမုၼ်း လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်း ၶွင်ၼႂ်းမိူင်းၶဝ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းတုၵ်းယွၼ်းမႃး။ ၵူၺ်းၼႃႇ တၢမ်ႇၼင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်တုၵ်း ယွၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢင်းၵိတ်းၶဝ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းလႄႈ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၶုၼ်ၶႆႇၾႃႉၶဝ် ၸင်ႇတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇသူၸဝ်ႈ တေၵႂႃႇမိူဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်းမိူင်း တႆးၼၼ်ႉ။ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်တေႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလၼ်ႊတၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊၵလၢၼ်ႊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇတူဝ် တႅၼ်းႁဝ်းၶႃႈ၊ တူဝ်တႅၼ်းၶွင်ၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼၼ်။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈသမ်ႉဝႃႈ “တႃႇတေမႃးၶိုၼ်ႈၸွမ်းတႄႉလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း သင်၊ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး ၵႃႈၸရိပ်ႈတၢင်းၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇတေၽႅဝ်မႃးမိူင်း ဢိၼ်ႊ ၵလၢၼ်ႊလႄႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸၢႆႇႁင်းၵူၺ်း။ ယူႇတီႈၸုမ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဢၼ် ၼႆႉသေယဝ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်း ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇတႄႇဢဝ်ဝၼ်းၼၼ်ႉမႃး မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး မႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်လိူၼ်သႅမ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 7 ဝၼ်း ပီ 1930 ၼၼ်ႉ။

တႄႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ၶႆႇၾႃႉမိူင်းတႆးၶဝ်ၼႆႉ မႃးတုမ်ၵၼ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ႁဵတ်း ပဵၼ်ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃး ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပေႃႈႁႆႈမႄးၼႃးၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃး။ ၵူၺ်းပဵၼ်ၶုၼ်ၶႆႈၾႃႉ ၽွင်းငမ်းမိူင်းၼၼ်ႉလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇ ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေပႃးထႅင်ႈ ငူၺ်ႇၶုၼ်ႇဢူးၶဝ်၊ မဵဝ်ႉၸႃးၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼၼ်ႉတႄႉတေပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး 1947 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးလွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ တင်းၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းတႆးၵႂႃႇ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် တၢင်ႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸုမ်းတေဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမိူင်းတႆးၵႂႃႇ (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈ တႆး) တႃႇတေဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈသေတႃႉ ၵေႃႈ တီႈၸုမ်းၵိူဝ်းၵုမ်မၼ်းသမ်ႉ တေလႆႈမီး ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ၶႆႇၾႃႉၶဝ် ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်။
တီႈၸုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၼၼ်ႉ ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈဝႆႉပၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ၶႆႇၾႃႉၶဝ် တႃႇ 14 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း။ ၵမ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇဝႃႈသိုၵ်း ၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ်ႉၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၾၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃး။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ရ ပ လ ၵေႃႈမီးမႃး။ ယေးပေႃႇသီႇၵေႃႈမီးမႃး ၸုမ်းၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ၵေႃႈမီးမႃး ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေယဝ်ႉ လွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် ၸင်ႇတေတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တီႈ ၶုၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵမ်ႉၵႅမ်ပၼ်လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းသူ၊ မိူဝ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်း ငမ်းတေႃႇမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ၸူးဢဝ်ႁဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ 14 ၵေႃႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပႃးၽူႈတၢင်တူဝ် တူဝ် တႅၼ်း ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇ 7 ၵေႃႉ တႃႇၼိုင်ႈၶိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လိၵ်ႈတမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆး တွႆႇသၢႆလူမ်းၵႂႃႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်သေတႃႉၵေႃႈ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈဢၼ်ၼင်ႈလုမ်းတီႈယၼ်ႇၵုင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းတွပ်ႇမႃးဝႃႈ တၢမ်ၼင်ႇသူၸဝ်ႈယိုၼ်ႈယွမ်းမႃး ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ၶႆႇၾႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ႁဵတ်းမႃး ယူႇၵူႈပီပီၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆမႃးၵူၺ်း။ ၼၼ်ႉပဵၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်း ပီ 1947။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း ရ ပ လ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ရှမ်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချူပ်) ၼၼ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇၽူႈသူၼ်းတုမ်ၶဝ် လုင်းထုၼ်ႉမိၼ်ႉ လၢင်းၶိူဝ်း မိူဝ်းသူၼ်းတုမ်ထိုင် ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉမႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းတိူင်ႇပၢင်ႇၵၼ် ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶုၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် ႁူႉထိုင်ဝႃႈ ၾၢႆႇလင်ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႉ တင်းလင်လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇႁတ်းလူလၢႆ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵမ်ႉယၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈတူၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပႃးတူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၵမ်ႉယၼ်၊ ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၸိုင် ၶုၼ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉ တေသိုပ်ႇပေႉၵိၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸဝ်ႈၾႃႉ။

ႁဵတ်းၼၼ်သေယဝ်ႉ ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်တၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸင်ႇမႃး ႁူမ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈယဵပ်ႇၾႃႉ မိူင်း သႅၼ်ဝီ မႃးႁဵတ်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသေယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျႃႇပူႉ မႃးပဵၼ်ၽူႈၵႅဝ်ႈပၢင်မၼ်းသေ ၸင်ႇမႃး တင်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၶႆႇၾႃႉၶဝ်တူၵ်းလူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ လိူၵ်ႈတင်ႈ တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် 7 ၵေႃႉ၊ လိူၵ်ႈတင်ႈတူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း 7 ၵေႃႉသေယဝ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး လူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး။ မၵ်းမၼ်ႈဢဝ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃးတၢင်းၸဝ်ႈၶုၼ်ၶႆႇၾႃႉၶဝ် ၸင်ႇဢွၼ်ႁူမ်ၸူမ်း မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၼႆႉမၼ်းၼႄ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၶႆႇၾႃႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ယူႇဢဝ်တင်းလၢႆးၵတ်း၊ လၢႆးယဵၼ် လၢႆးၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊသေယဝ်ႉ ၽိုၼ်ႉဝၢႆႇၶိုၼ်း ပၵ်းပိူင် ဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၶွင်ၶုၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၼႆႉပဵၼ် ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း၊ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် လူင်ႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တင်းၶုၼ်ၶႆႇၾႃႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ မၵ်း မၼ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈသွင်။

လုၵ်ႉတီႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမီးမႃးလႆႈ သိုပ်ႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးမၵ်းမၼ်ႈ တုင်းတႆး လိူင် ၶဵဝ် လႅင်လႄႈ ဝူင်းလိူၼ် တီႈၵၢင်မၼ်းၼၼ်ႉလႂ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃး တင်း ၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်တႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၵႂၢမ်းယေႃးမုၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မၵ်းမၼ်ႈပႃးမႃးထႅင်ႈသေ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 12 ဝၼ်း ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈတႆးလႄႈ ၶၢင်၊ ၶျၢင်း မၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းဢွၼ် ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇမႃးတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပဵၼ်မႃးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၽိူဝ်ႇပဵၼ်မႃး လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ပၢင်လူင်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေ ၸင်ႇမႃး ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (တိုင်းပြုပြည်ရေးလွှတ်တော်) တေႃႇထိုင်မႃးၶႅၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ပီ 1947 ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ တႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းမၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁူမ်ႈတင်ႈပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈတွင်းၶိုၼ်းထႅင်ႈသေ ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈ လႆႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးမႃး ယိုင်ႈယႂ်ႇမႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းတႆး ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးႁဵတ်းပၼ်ႁဝ်း ပဵၼ်တၢမ်တူဝ် ၵူၼ်း ႁၵ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်တၢမ်တူဝ် ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ၶႆႇၾႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပဵၼ် မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈတွင်းၵိုမ်းၵၼ်ၵႂႃႇသေ ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်ၵႂႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈပိုၼ်းႁဝ်းပေႃးႁၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း မိူင်းတင်းသဵင်ႈသေ ၶွတ်ႈယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here