ငဝ်းလၢႆး NLD ၶိုင်မႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းလႄႈ ၵၢင်ၸႂ် RCSS

Photo by – RCSS/ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 2 RCSS/SSA

ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 2 RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – လွင်ႈဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD တၢင်ႇထိုင်ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 Jan ၼၼ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃသေ မူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 2008 သေ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းမူၼ်ႉမႄး ၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – တႃႇမူၼ်ႉမႄး 2008 ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ယိူင်းမၢႆလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶွင် NLD လႄႈ ၶဝ်တေတႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ၶဝ် လၢတ်ႈမႃးယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမႄးလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ၵႃႈတေ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၢင် ၸႂ်ၵူၼ်း မိူင်း၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ ပၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸမ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈ 2008 ၼင်ႇၶဝ်ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၼၼ်ႉၸိုင် ၵူဝ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းယွမ်းလူင်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ၵေႃႈတေပဵၼ် ႁႅင်းဢီး တႃႇၶဝ်တေၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး 2008 ၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ။

ထၢမ် – တႃႇမူၼ်ႉမႄး 2008ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ RCSS လႄႈ ၸုမ်း EAO ၶဝ်ၶႃႈလူး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ဝႆႉ လွၵ်းလၢႆး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – တႃႇတေၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄး 2008ၼႆႉ မၼ်းတေမီးလွၵ်ႈလၢႆး (2)ဢၼ်၊ ယူႇၼႂ်းသၽႃး ဢဝ် ႁႅင်း တႅၼ်းၽွင်းသေ မူၼ်ႉမႄး ၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ်သၽႃးလႄႈၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းNCA ယူႇၼွၵ်ႈသၽႃးသေ မူၼ်ႉမႄးလူၺ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽွၼ်းၵၢၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ (21) ပၢင်လူင်၊ ဢၼ် EAO ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ယူႇၼွၵ်ႈသၽႃးသေ ဢၢၼ်း မူၼ်ႉမႄးၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႂ်း NCA မတ်ႉတႃ (22)ၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေမူၼ်ႉမႄးထႅမ်ထွၼ် 2008 လူၺ်ႈ ၽွၼ်းၵၢၼ် ပၢင်ၵုမ် လူင်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆလႄႈ EAO ၸုမ်းၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCAၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း လွၵ်းလၢႆး ၼွၵ်ႈသ ၽႃးၼႆႉၵူၺ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးထတ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းသမ်ႉ တိုၵ်ႉတၼ်ဝႆႉ၊ တိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉသေ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈယၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ။ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် (3)ပွၵ်ႈ ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽွၼ်း ၵၢၼ်မၼ်း လႆႈမႃး လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (51) ၶေႃႈၼႆသေတႃႉ တႃႇတေမူၼ်ႉ မႄး 2008 ၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းပႆႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈသေဢိတ်း၊

ပေႃးဢဝ်ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ဝႃႈၸိုင် ၸုမ်းEAO တႄႉၵႃႈလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ႁႅင်းပႃႇတီႇၶဝ်၊ ႁႅင်းတႅၼ်းၽွင်း ၶဝ် ၼႂ်းသၽႃး တေမူၼ်ႉမႄးလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ တေၸၢင်ႈပၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉ ၶေႃႈႁၼ်ထိုင် တီႈၶဝ်ၸဝ်ႈ မွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း၊ တၢမ်တူဝ် ၶဝ်ႈႁဵတ်း သၢင်ႈ ၶပ်းၶိုင်ၸွမ်းတႄႉ တေဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈၶႃႈ။

ထၢမ် – သင်ဝႃႈ မီးသုၼ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈၸိုင် ၼႂ်း 2008 ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးသင်၊ ၶႂ်ႈထႅမ်သင်၊ ၶႂ်ႈထွၼ် သင်လၢႆလၢႆၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ပေႃးပဵၼ်လႆႈၸိုင် ဢၼ်လူဝ်ႇမူၼ်ႉမႄးမၼ်း မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆၶႃႈ။ သူၸဝ်ႈယၢမ်ႈငိၼ်း ယူႇလူး ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆ လၢတ်ႈဝႃႈ လီမူၼ်ႉမႄး တင်းသဵင်ႈႁႂ်ႈမိူၼ်ဢၼ်မႂ်ႇ ၼႆၵွၼ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈၼႄႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႂ်းNCA ႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉဝႃႈ တေၵေႃႇ တင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ် သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ၊ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆလႄႈ ပေႃး တေမူၼ်ႉမႄး 2008 ၸိုင်ၶေႃႈပႃႈတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမူၼ်ႉမႄးပၼ်−
1) ၶေႃႈဢၼ်ႁႄႉတၢင်း တႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း (မတ်ႉတႃ (436))
2) ၶေႃႈဢမ်ႇၶူပ်းမႅၼ်ႈတင်း ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (တႅၼ်းၽွင်း လူဝ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ)
3) ၶေႃႈဢမ်ႇၵိုင်ႇငၢမ်ႇတင်း ပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ (လူဝ်ႇမီး ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း)
4) ၶေႃႈဢမ်ႇသွတ်ႇၵွင်ႉငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်
5) ၶေႃႈဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း
6) ၶေႃႈဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ၊ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူၼ်ႉလိူဝ် တႃႇသေၸုမ်းၸုမ်း
7) ၶေႃႈဢၼ်ပၼ်တပ်ႉသိုၵ်း မီးသုၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း
8) ၶေႃႈဢၼ်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်း မီးသုၼ်ႇ ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ။

ထၢမ် – ပေႃႉမူၼ်ႉမႄးလႆႈ ၼင်ႇၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်လၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေမီးလွင်ႈ ၵတ်းယဵၼ် ႁိၼ်ႉၼွၼ်း သိူဝ်းမူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၼင်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈယူႇႁိုဝ်ၶႃႈၼေႃ။
တွပ်ႇ – ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႄႉ တေပႆႇၸၢင်ႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ယုၵ်ႉမုၼ်း ၵတ်းယဵၼ် လႆႈၵမ်းလဵဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ တေလႆႈ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသွင်ပၢၼ်ၶႃႈၵႂႃႊ၊ မိူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶ ရေႇသီႇ ပီ 1950 ပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇသေတႃႉ ၵၢၼ်မိူင်းၼိမ်သဝ်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈသုင်၊ ၵၢၼ်တၢင်ႇ လွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆႉၶႃႈလူး။

ပေႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်ႉၶၵ်ႉၸိုင် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး ၵူႈၾၢႆႇသေတေၸုၵ်း ႁူဝ်မႃႇ ပဵင်းပိူၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းၼႂ်းၵုၼ်ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် – ၵွပ်ႈသင်လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်မႃးတိူဝ်ႉ 2008 ၶႃႈလႃႇ။
တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ပေႃးၽႂ်မႃးတိူဝ်ႉ 2008ၼႆ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်ၼႆတႃႇသေႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႈလဵဝ် ငဝ်းလၢႆး လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးသၢႆၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ၊ တေဢမ်ႇမႄးၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈယဝ်ႉ၊ ယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးၼႆၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်တပ်ႉ ၼႂ်းသၽႃး ၸွမ်ႁၢၼ် မွင်ႇမွင်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သွင် သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 လိူၼ် Jan ၼႆႉၵေႃႈ တၢမ်တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း လူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇမႄးၼၼ်ႉ ႁပ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်းသဵင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆယူႇ ၶႃႈ၊ ၼႂ်း NCA ၵေႃႈ ပိင်းၺၢပ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေမူၼ်ႉမႄး ၼႆယူႇၶႃႈ။

ပေႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႂ်း 2008 ၸိုင် လွၵ်းတွၼ်ႈ (Role) တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ မၼ်းမီးၼမ်လႄႈ ပဵၼ်တီႈလိုၵ်ႉလမ်ႇမၼ်း လၢႆလၢႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မတ်ႉတႃ (6) ဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း မတ်ႉတရႃ (14) ဢမ်ႇၶဝ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၶဝ်ႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးၵူႈ ၸၼ်ႉၸၼ်ႉ၊ မတ်ႉတႃ (17−ခ) ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႇ၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လႅၼ်လိၼ် ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တပ်ႉလႆႈ ၶဝ်ႈပႃးႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ မတ်ႉတႃ (20) ပၼ်ဢမ်းၼၢတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူၼ်ႉလိူဝ်၊ မတ်ႉတႃ (41−ဂ) ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင် သုတ်း မီးသုၼ်ႇ ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း၊ မတ်ႉတႃ (60−ခ−3) ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (1) ၵေႃႉၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ် သိုၵ်းတပ်ႉမ တေႃႇ တႃႇသေႇ။ မတ်ႉတႃ (201) တီႈၶွင်ႇသီႇ ၵႅတ်ႇၶႄ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ (ၵႃႇလူင်ႇ) ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉတိုၼ်း ပေႉပုၼ်ႈ(6/11)တႃႇသေႇ၊ မတ်ႉတႃ (232−ခ−2) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၵႅတ်ႇၶႄႇ၊ ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ လႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် မၼ်း တိုၼ်းပဵၼ် သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးမူၼ်ႉမႄး လႆႈ 2008 ၸိုင်သုၼ်ႇလႆႈလႄႈ ဢမ်းၼၢတ်ႈ တပ်ႉမေတႃႇ တေလူတ်း ယွမ်းလူင်းၼမ်၊ ၶဝ် ၵေႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇယူႇၶိုၼ်း ၼႂ်းလႅင်းသိုၵ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ လွင်ႈ ၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉမေတႃႇ ယွမ်းႁပ်ႉယၢပ်ႇ၊ ယၢမ်ႈ ပဵၼ်ၶုၼ်ယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းပဵၼ် ၶႃႈ၊ ယၢမ်းပဵၼ်သြႃႇယဝ်ႉ တေ ပဵၼ်ၶိုၼ်းတပေးၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၶဝ်ၵူဝ် ပိူၼ်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ၼိူဝ်ၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်လႆႈႁဵတ်းၽိတ်းမႃး တၢင်းလင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ တီႈတႄႉ မၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၵေႃႈလၢတ်ႈယူႇဝႃႈ တေဢမ်ႇၶူၼ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂၢမ်းၵဝ်ႇ၊ တၢင်းၽိတ်းၵဝ်ႇယဝ်ႉ၊ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝူဝ်း ယဵပ်ႇႁၢႆ ၵႂၢႆးယဵပ်ႇၼႅၼ်ႈ ၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ တူၺ်းတပ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ပႆႇလႅပ်ႈဝၢင်းၸႂ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၶဝ်ႈတိုၵ်ႉ ၾၢင်ႉၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ၊ ၵွပ်ႈ ၼၼ် မတ်ႉတ (43)ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇပၼ်တိူဝ်ႉလႃးလႃး၊ ၵွပ်ႈမတ်ႉတႃၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ် တၢင်းၽိတ်းယွၼ်ႉလင်လႃးလႃး ၼႆၶႃႈလူး။

တပ်ႉတႄႉ လႅပ်ႈတေဝူၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလႂ်ငဝ်းလၢႆးပၼ်၊ ၵၢၼ်မိူင်းၼိမ်၊ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႆႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် သိူဝ်းသႃႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမူၼ်ႉမႄး 2008 ၵႂႃႇၵမ်းၶၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆယူႇ။ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႄးၵႂႃႇ ဝႆးဝႆး၊ ၵႂႃႇယူႇၶိုၼ်း ၼႂ်း လႅင်းသိုၵ်း ဝႆးဝႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈလႅပ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ၊ ၵူဝ်မၼ်း မႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၽွၼ်းပၢင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၶဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း တေထိုင် 2020ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လီလႆႈပၵ်းတႃ ပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵၢၼ်မူၼ်ႉ မႄး 2008 ၶိုတ်းၶိုတ်း ၸမ်ၸမ် ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်းယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် – တပ်ႉၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်း EAO ၵေႃႈ ၶဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်ေတႃႇ၊ ယွၼ်ႉတေမူၼ်ႉမႄး 2008 လႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူး ၸွင်ႇ ၶဝ် တေၸၢင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတေႃႇၵၼ်မႃးႁိုဝ်ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ပေႃးဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႈတႄႉတပ်ႉလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးဢဝ် ပေႃႇလသီႇ၊ ဝႃႇတ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၸိုင်ၶဝ်တေၸၢင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဢိတ်းဢီႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၶဝ် သွင်ၾၢႆႇၼၼ်ႉ တေ ၸၢင်ႈၵႆႉၵႆႉလေႃႇတွႆႇၺႃးၵၼ် မိူၼ်မေႃႈလႄႈ ၵၢၵ်ႇယူႇၶႃႈ၊ တေႁႂ်ႈ တွၵ်ႉတႅၵ်ႉၵၼ် ထိုင်ၸၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းလူႉတႄႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here