RCSS တင်း တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉၵၼ် လွင်ႈသင် (တွင်ႈထၢမ်)

Photo by – RCSS/ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉၵၼ်တင်း RCSS တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA တင်း သုၼ်ႊၵေႃႇသျႅင် ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉ တွၼ်းဢေႊသျိူဝ်ႊ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈသင်လၢႆလၢႆ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်းၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – RCSS တင်း သုၼ်ႊၵေႃႊသျႅင် ႁူပ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ လၢတ်ႈၼႄပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ႁဝ်းၶႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။
ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပေႃးႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းယၼ်ႇၵုင်ႇ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆ ပေႃး မၼ်းၸဝ်ႈမႃးပၢင် ၵုမ် ၼႆႁဝ်းၶႃႈ ၵႆႉၵႆႉၺႃးၵၼ်ယူႇ။ တင်းႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလီ၊ တင်းၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႆႉၵႆႉၺႃးၵၼ်။ ၺႃး ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈႁူမ်ႈၵၼ်သေၺႃး ႁဵတ်း ၼၼ်။

ထၢမ် – မႃးယူႇသေႇသေႇ ပဵၼ်သုၼ်ႊၵေႃႊသႅင်ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ မၼ်းတေပႃး ၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢၼ်ယူႇတီႈယၼ်ႇၵုင်ႇ တေမႃးၸွမ်း ႁဵတ်းၼႆ မိူဝ်ႈ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ။

ထၢမ် – ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉၵၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၵၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉမႃး ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉဝႃႉ (UWSA)၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး၊ ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ၸုမ်း TNLA၊ ၸုမ်း KIO လႄႈ ၸုမ်း AA ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး တင်းၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈၵႂႃႇထူပ်း။ ဢၼ်ထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလီ၊ ႁႂ်ႈမၼ်းၸဵဝ်းပဵၼ်။ ၼင်ႇႁိုဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈတေၵတ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇဝႃႈမႃးထၢမ်တူၺ်းငဝ်းလၢႆး၊ မႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶေႃႈမုလ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်ႈဝႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈလေႃႇၶီးလႃႇ ၵူႈပွၵ်ႈ တင်း မၢၵ်ႇၸၢင်ယၢင်(မၢႆႇၵျုႇယၢင်ႇ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပႃးမႃး။ လွၵ်းတွၼ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ မႃးၵမ်းၼႆႉ ၵေႃႈမႃးၸွပ်ႇ ထၢမ်ငဝ်းလၢႆး ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ ၸိူင်ၼႆ။

ထၢမ် – ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် NCA ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈ ဢုပ်ႇၼႄယူႇၶႃႈႁႃႉ။ ၾၢႆႇသုၼ်ႊၵေႃႇသျႅင်သမ်ႉပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈပႃးယူႇ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈမႆႈၸႂ် ၸွမ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တႅပ်းတတ်းၵိုတ်းယင်ႉဢမ်ႇၶဝ်ႈ ၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလိူင်ႈလၢဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးႁဵတ်ႇၽူၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈလႆႈ တွင်ႈထၢမ်ယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၼႄလိူင်ႈလၢဝ်း တင်ႈတႄႇဢုပ်ႇလွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ပၢင်ၵုမ်။ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း 10 တေႃႇ 10 ၼၼ်ႉမႃးတႄႉ ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်လၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်း။

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလၢတ်ႈမၼ်းၵႂႃႇတႄႉ ပိူင်လူင်မၼ်းမီး 3 လွင်ႈ။ လွင်ႈဢၼ်တၢင်းၾၢႆႇပုၼ်ႉယိပ်းၵမ်ဝႃႈ တေလႆႈႁပ်ႉ ပိူင် လွင်ႈတေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတင်ႈမိူင်းႁင်းၶေႃ။ ပေႃးႁပ်ႉဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵွၼ်ႇ တေဢုပ်ႇဢူဝ်း သုၼ်ႇလႆႈ တႅပ်းတတ်း ႁင်းၶေႃ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းမႃးၶွင်ႉၶမ်ၵၼ် ႁဝ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄမၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်း NCA ၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇ ပႃးလူး လိူင်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ ဢဝ်မႃးသႂ်ႇၼႆၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈ။ တႃႇတေယွမ်း ႁပ်ႉၼႆႉမၼ်း ယၢပ်ႇ ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈ ၼိုင်ႈ။ ၶေႃႈထီႉ 2 သမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢၼ်ဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႈလဵဝ် ပေႃးဢဝ် ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉၶဝ်တေႃႈလဵဝ်ၼႃႇ။ ၶဝ်တဵၵ်းမိပ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵႂႃႇယူႇပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉၶဝ်။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈၼႄ။ ပိူင်မိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ တပ်ႉ လုၵ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပိူင်လုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ ဢၼ် ၼႆႉတႄႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်းဝႃႈၼင်ႇလၵ်းၵၢၼ်တႄႉ ႁဝ်းႁၼ်ၸွမ်းယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းယင်းပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတပ်ႉလုၵ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၾႅတ်ႊတရႄႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁၢင်ႈၾၢင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းတေၵေႃႇသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶူင်းသၢင်ႈမၼ်း ႁဝ်းပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် သမ်ႉဝႃႈႁႂ်ႈႁပ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄ ၸိူင်ႉၼႆ။

ၶေႃႈထီႉ 3 တႄႉ ဢၼ်ၶမ်ၸႂ်ႁႅင်းႁႅင်းသမ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသမ်ႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး 2020 ၼႆႉ ၶၵ်ႉ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၶွၼ်ႈတပ်ႉ၊ ၶႂ်ႈပူတ်းၵွင်ႈ သၢႆငၢႆၶဝ်၊ သၢႆၵႂၢမ်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ယိူင်းဢၢၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းတေယၢပ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ။

ၵွပ်ႈသင်ၼႆ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မီးယူႇမွၵ်ႈ 20 ၸုမ်း။ တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်းၼႆႉ မၼ်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ 10 ၸုမ်း ၵူၺ်း။ ဢၼ်ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈပႃး မႃးၵွၼ်ႇ မၼ်းၸင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်း ႁဵတ်းၵႂႃႇ မၼ်းတေဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ လႆႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မၼ်းၸဝ်ႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းထၢမ်ဝႃႈ ပေႃးၼၼ် တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သူၸဝ်ႈသမ်ႉဝၢင်းၽႅၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇ ၵမ်းၶၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ RCSS ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢုပ်ႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလီ၊ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈလီ တင်းၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း လၢႆးဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ၊ ပေႃးလူင်ႉလႅင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ပႃးတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းEAOs ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ဢုပ်ႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ပေႃးပႃႈ လူင်လႅင်းၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 3 ႁဝ်းၸင်ႇတေၵႂႃႇၶဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ် JMC ပၢင်ၵုမ်ပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵိုတ်းသိုၵ်း။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယင်ႉ လႆႈ ၵိုတ်း လႆႈလၢတ်ႈၼႄမၼ်းၸဝ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄမၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်။

ထၢမ် – သုၼ်ႊၵေႃႇသျႅင်သမ်ႉ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈဝႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်း မိူင်းတႆး တင်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸမ် ၵၼ် ပေႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵေႃႈ မိူင်း ၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈ တေယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း။ ပေႃး ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဵဝ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ထႅင်ႈဢၼ် ၼိုင်ႈတႄႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းတေ ဢဝ်မူႇပိူင်ၽႂ်မၼ်း၊ လွၵ်းၸုၵ်းၽႂ်မၼ်း ဢၼ်ၶႅင်သေ ဢမ်ႇယွမ်းတေႃႇၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇ မၼ်းတေလႆႈယွၼ်ႇယၢၼ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ႁဝ်းလူဝ်ႇတူၺ်းၼႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈသေ ႁဝ်းၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ ယွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယွမ်း ႁဝ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ႁဝ်းသုတ်ႉၸူးၵၼ် ၼၼ်ႉပဵၼ် လၢႆးလီ၊ ဢဝ်လၢႆးၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၵႄႈၶႆၵၼ် ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၵႄႈလိတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉသေပွၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈ ၼႆလႄႈ ပဵၼ်ႁိုဝ် ၵေႃႈလီ ႁႃလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ႁႃလွၵ်းလၢႆးတႄႉလီ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈတႄႉ ပၼ်ႁႅင်းၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ် – လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉၶႃးလူး။
တွပ်ႇ – ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈထၢမ်ယူႇ။ တွၼ်ႈမိူင်းရ ၶႅင်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၵႆႁဝ်းၼႆလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇ ၼႄငဝ်းလၢႆးမၼ်းၵူၺ်း။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလၢတ်ႈၼႄငဝ်းလၢႆးမၼ်းတႄႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဵတ်းသင်လႄႈ မၼ်းလႆႈပဵၼ် မႃးပၢင်တိုၵ်း တင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တႆးတေႃႇတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃ မၼ်း မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ ၸိူင်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈတေလီၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵမ်းလိုၼ်း သုတ်းမၼ်းၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵူၺ်း။

ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်ၽူႈႁူႉၽူႈႁၼ်သၢၵ်ႈသေႇ မိူဝ်ႈႁဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶမ်ယူႇၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈသမ်ႉတေၸၢင်ႈၸွႆႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းတူဝ်ၵၢင်သေ ၵပ်းသၢၼ်ၵူႈၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈ ၶႅၼ်းလီၼၼ်ႉၼႃႇ ပေႃးမိူင်းၶႄႇ မႃးဢွၼ်ၸတ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈလီ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၵေႃႈလီ ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈ ႁပ်ႉႁၼ်ၸွမ်း။ ပေႃးဢဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၺႃးၵၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃးထၢမ်ၶေႃႈ မုလ်းသေ မႃးပၼ်ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း မႃးထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ် တၢင်းႁဝ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈမႃးႁူပ်ႉၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၺ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တင်းတပ်ႉမတေႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉ ထူပ်းမႃး။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၼင်ႇ တင်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ(PC) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉမႃးယဝ်ႉ။

ထၢမ် – လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ၸွင်ႇယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တေတိူဝ်းလီမႃးယူႇၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၸမ်ၸႂ်ၵေႃႈ မၼ်းမီးမႃး ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၶတ်း ၸႂ်မႃးယူႇ လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ တင်းဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်လႄႈ တင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်း ႁဝ်းၵေႃႈႁူႉၵၼ်မႃး။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ မၼ်း ၸဝ်ႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶႂ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈလီ၊ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်း ၶႄႇ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁၼ်တႂ်ႈ တႃ ။ ပေႃးဝႃႈ မိူင်းၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶဝ်ၶႂ်ႈ ၼႄႁဝ်းၶႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ် – ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈမီးသင်ထႅင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီတႄႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ၊ မီးဢေႃးၸႃႇယႂ်ႇ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈမိူဝ်ႈ ႁဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶဝ်ၵေႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉႁၼ် (သၢၵ်ႈ သေႇ) ၸွမ်း ဢၼ် ၼႆႉမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ။ ပေႃး NCA မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်၊ မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းတေလီၵၼ်ၶိုၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပေႃးသိုပ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ပၼ်။ ႁႂ်ႈၵူႈၾၢႆႇၶိုၼ်း မႃးႁူပ်ႉၵၼ်။

ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾၢင်ႉသတိဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇလူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်း။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၵေႃႈလီ၊ တၢင်းမူႇ ၸုမ်းလွတ်ႈ လႅဝ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈႁႃ။ မၼ်းၸဝ်ႈမႃးႁူပ်ႉႁဝ်းၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီ တႄႉတႄႉ။ မိူဝ်ႈၼႃႈမႃးၵေႃႈ မၼ်းတေလႅၼ်ႈၵႂႃႇလႅၼ်ႈမႃး တၢင်းၼေႇပျီႇ တေႃႇဝႃႇ၊ တၢင်းယၼ်ႇၵုင်ႇဝႃႇ ၵမ်ႉမႃး တၢင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈတေၶတ်းၸႂ်။

ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းၵႄႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈလီ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ တေၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼင်ႇၶဝ်ပွင် ပဵၼ်လႆႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ ၶႂ်ႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here