ၸၢႆးၵမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း SSPP လႄႈ RCSS မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် လႆႈၽႃႇတတ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢွၵ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Shar Htat Paing/ ၸၢႆးၵမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/01/2019

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/01/2019 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း SSPP/SSA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢႆးၵမ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ ၺႃးမၢၵ်ႇ ၵွင်ႈတီႈႁူဝ်ၶဝ်ႇၾၢႆႇသၢႆႉ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေႃႈလဵဝ် မေႃယႃတီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ လႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ၸၢႆးၵမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် မၼ်းၸၢႆးတႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်း ယႃသီႇပေႃႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈဢဝ်လဵၵ်းသတီးၵွပ်ႈဝႆႉ။ မၼ်းၸၢႆးၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တီႈၶႃ (ႁူဝ်ၶဝ်ႇ) ၾၢႆႇ သၢႆႉလုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ။ ၺႃးယိုဝ်း တီႈၵၢင်လွႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃး” ဝႃၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၸၢႆးၵမ်ႇ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း တီႈၶႃ တေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ

ၸၢႆးၵမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆးလူင် လႄႈ ပႃႈၼၢင်းထုၼ်း မေးၼၢင်း ၼၢင်းၽဵတ်ႈ မီးလုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းၸၢမ်လိုၼ်း ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတီႈ SSPP Info ၼၼ်ႉဝႃႈ RCSS/SSA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းၼႆ သေ၊ RCSS/SSA သမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ Taifreedom ၼၼ်ႉဝႃႈ SSPP/SSA ယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ တင်းမူတ်း မီး 1,150 ၵေႃႉ။ တီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃမီး 617 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းႁေႃး တူၼ်ႈၵႃႈ 55 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၼႃးၵၢင် 290 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၼွင်ဢၢင် 90 ၵေႃႉလႄႈ ၵျွင်းၶရိတ်ႊယၼ်ႇ လီသူး 98 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းလူင်၊ တူၼ်ႈၵႅင်း၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ၊ တႃႈလူင်၊ ၵဵတ်းၽူၼ်၊ ၶၢႆးႁဵဝ်း၊ လူင်ဝၢႆ၊ ၽၵ်းၼၢမ်၊ သႅၼ်ပၢႆး၊ လွႆမွၵ်ႇလႄႈ သၢႆးၶၢဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here