ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ သီႇပေႃႉ ၶိုၼ်းၼမ်မႃး

0
27

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ – သီႇပေႃႉ ဢၼ်ယူႇဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး တင်းမူတ်း 6 တီႈ၊ တေႃႈလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းၶိုၼ်း မီးႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 10/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊ တႃႈလူင်လႄႈ တူၼ်ႈၵႅင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 80 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈ တီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢၼ်မႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼႃးသၢင်း(ၵွင်းႁုင်း) ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈႁွင်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ် ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼႃးသၢင်း (ၵွင်း ႁုင်း) ၼၼ်ႉတႄႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 67 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ ၸၢႆး 96 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 91 ၵေႃႉ။ ဝတ်ႉၼႃး မၢၵ်ႇၶေႃ ၸၢႆး 254 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 445 ၵေႃႉ။ ဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ ၸၢႆး 12 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 29 ၵေႃႉ။ ဝတ်ႉပၢင်ၼိဝ်ႉ ၸၢႆး 7 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 6 ၵေႃႉ။ တီႈႁူင်းႁေႃ တူၼ်ႈၵႃႈသမ်ႉ ၸၢႆး 29 ၵေႃႉ၊ ယိင်း37 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,006 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃးသမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ၊ တူၼ်ႈၵႅင်း၊ ပၢင်ၼိဝ်ႉ၊ ၶၢႆးႁဵဝ်း၊ ၽၵ်းႁီႉ၊ လူင်ဝၢႆ၊ ၼႂ်းလူင်၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ တႃႈလူင်၊ ၼမ်ႉမေႃႇလူင်လႄႈ ပၢင်ႇႁႆႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။


eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here