ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 500 ပၢႆ တီႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 526 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းယေးၽႂ်းမၼ်းယဝ်ႉ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃး ၽွင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/12/2018

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/12/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊ ဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈၵႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးႁဵဝ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဢိူင်ႇမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တင်းၵူဝ်တင်းပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပႆႇယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းၵႃႈႁိုဝ် တင်းပွၵ်ႈတင်းၵူဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်း ၶႃႈ မႆႈၸႂ် ႁိူၼ်းယေးလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵၢၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ပွႆႇ ပႅတ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေမႃး သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးလိူဝ်ႁႅင်းၼႆၵေႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃး ၽွင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/12/2018

မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းလူင် ယွၼ်ႉဝႃႈ ထူဝ်ႈဢၼ် တေ တၢင်ႇၶဝ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ပႆႇႁွတ်ႈမႃး တေႃႈလဵဝ် ၶဝ်ပႂ်ႉထူဝ်ႈမႃးႁပ်ႉၶဝ်ယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်း ၶူဝ်းၶဵဝ် 100 ပၢႆ တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးယူႇၼႆဝႃႇ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ”ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃး ၽွင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/12/2018

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးႁဵဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းလင်ႁိူၼ်း မီး 171 လင်၊ ၽူႈၸၢႆး 170 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 356 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသဵင်ႈ 526 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8:45 မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး သေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႈတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 2 လၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here