တွင်ႈထၢမ် ၾၢႆၽွင်းမိူင်း မိူင်းၵိုင် လူႉၵွႆၼၼ်ႉ ၼႂ်းသၽႃးတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႃး ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈဝူၼ်ႉပၼ်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မိူင်းၵိုင် ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတွင်ႈထၢမ် လွင်ႈၾၢႆၽွင်းမိူင်း မိူင်းၵိုင်လူႉၵွႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတွပ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ၸႄႈမိူင်းတႆးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၵိုင် တွင်ႇထၢမ် ၼႂ်းသၽႃး လွင်ႈၾၢႆၽွင်းမိူင်း

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းၵိုင် တွင်ႈထၢမ်လွင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/12/2018။

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တွင်ႈထၢမ်လွင်ႈၾၢႆ၊ ၾၢႆၼႆႉ မိူဝ်ႈၾူၼ်မႃး ၼႂ်းႁိုဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းၵွႆၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းသေဢိတ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉ မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆၶဝ် လူင်းထတ်းတူၺ်းသေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉ ယဝ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ် ၼႆလႄႈ ႁဝ်းလႆႈထၢမ်တူၺ်းၶိုၼ်း တေႁဵတ်းပၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆဢၼ်လူႉ ၵွႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈ ၽွင်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်” ။

“ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းထၢမ်ၵႂႃႇလွင်ႈၾၢႆၼၼ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃး လူဝ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇ တေၸၢင်ႈဝူၼ်ႉပၼ်တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ။ တီႈတႄႉမၼ်းတႄႉ ပႃးတၢင်းငဝ်ႈငုၼ်း၊ ပႃးတၢင်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၶဝ် လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ။ ဝႃႈလႃႈၵေႃႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇသူင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၶဝ်ႈ ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆၼမ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၽွင်းမိူင်းၼႆႉ  လဵင်ႉၼမ်ႉသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း  ဝၢၼ်ႈၽွင်းမိူင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်မူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႈၼႃးတင်းမူတ်း 400 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here