မၢႆတွင်းပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် တေပိုတ်ႇပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် တေႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး တူဝ်မူၼ်း တင်းလိၵ်ႈမိူင်း(လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်) ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 08/12/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ထမ်ႇမ သိုၵ်ႇသႃ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ မုၵ်ႉၸုမ်းပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်း တုင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇဝႃႈ “ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢႆႉ ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးတီႈဝတ်ႉ မိူင်းလီပဵင်းၸႂ် လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ တေမီးပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ပိုၼ်းႁူႉပၢႆးႁၼ် တီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇ(ၵွင်းမူးၶမ်း)” ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် တေဢၢၼ်းႁဵတ်း 5 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်း တုင် – တူၼ်ႈတီး၊ ၵဵင်းတုင် – မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ ၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃးလႄႈ ၵဵင်းတုင် – လွႆမူၺ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ပေႃးယဝ်ႉဢၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၸိုင် တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် – တူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း ၵိုတ်းထႅင်ႈ 4 တီႈ။ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ မၼ်း တႄႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ ၼိုင်ႈဢၼ် တေသဵင်ႈ 50 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႈလဵဝ် ႁဵတ်းယဝ်ႉ ၵႂႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ပေႃးၶႂ်ႈသဵင်ႈ မွၵ်ႈ 70 သႅၼ်ပျႃးၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉ လိၵ်ႈ 3 ၽႃသႃ လိၵ်ႈတႆး တူဝ်မူၼ်း၊ လိၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ လိၵ်ႈၶိုၼ် တင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/09/2018 ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here