ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ပွႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်/ ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ တႄႇလူၺ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ။

Photo by – SHAN/ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 တီႈ တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 06/12/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ငဝ်ႈငုၼ်း တင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ငဝ်ႈငုၼ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင် ၼႂ် ႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး။ ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉ 3 တီႈ။ တီႈပၢင်သူၼ်မွၵ်ႇၵွၼ်(ၶျႄႇရီႊမႅင်ႇ) တီႈၼိုင်ႈ၊ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈ ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁူင်းႁေႃလူင် လႃႈသဵဝ်ႈတီႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပိုတ်ႇ ပၢင်ပွႆးတီႈ ဝၢင်းၵၢင်ပၢင်ႇသူၼ်မွၵ်ႇၵွၼ်” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးတီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးယဝ်ႉ ယုၵ်ႉယွင်ႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ပိုၼ်း၊ ပၢႆးမွၼ်း၊ လိၵ်ႈ လၢႆး သၢမ်ၸဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း၊ ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းလႄႈ လုင်းၸၢႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ဢၼ်မႃးဢုပ်ႇၶႆႈၼႄသမ်ႉ ၶူးမေႃ ယႃလူင်ၸၢႆး ၶမ်းလဵၵ်း၊ ၶူးၶိူဝ်းသႅၼ်၊ ၸရေးၵေႃႇမိူင်းလႄႈ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း (ၶမ်းၵူႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ယွင်ႈယေႃး ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လိၵ်ႈလၢႆး၊ ပိုၼ်း၊ ပၢႆးမွၼ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ

ပေႃးထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၸိုင် ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး လႃႈသဵဝ်ႈ တေဢဝ်တုင်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈပူၵ်းတၢင်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး 2113 ၼီႈ တီႈၵၢင်ပၢင်ႇသူၼ်မွၵ်ႇၵွၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 06-09/ 12/2018 ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်ၼႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈပီ 2012 (ပီတႆး 2107)။ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈပီ 2014 (ပီတႆး 2109)။ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ပီ 2018 (ပီတႆး 2112) ၼႆႉသမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here