လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

0

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး။

Photo by TSUSAB /လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

ဝၼ်းတီႈ 01 – 10/11/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၶူင်းၵၢၼ်မွၵ်ႇၵွၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶတႆး ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉပူင်သွၼ်ပၼ်ထမ်မပိူဝ်ႈႁႂ်ႈတူဝ်ၼိမ်ၸႂ်ၼိမ်၊ လၢႆးမတ်ႉၽႃႈၽႅၼ်ႇႁဵတ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ၊ ပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆးလၢတ်ႈၵႂၢမ်း (English Speech Contest ) လၢႆးၸၢမ်းၺၢၼ်ႇ၊ တၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၽူႈမႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ165 ၵေႃႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇၾၢႆႇလိၵ်ႈ English ၊ ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ယဝ်ႉၸၼ်ႉလိၵ်ႈသုင်သုင်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၸဝ်ႈဝိၸူဝ်းတ မိူင်းယဵၼ် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်း ၼႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁႃႁဵၼ်းလႆႈငၢႆႈလူမ်၊ ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၶူး သွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၶူင်းၵၢၼ်မွၵ်ႇၵွၼ်ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈၼႂ်းပီ 2018 ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆလၢႆတီႈလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here