တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၶၢႆႉလၢႆႈၵၼ် 7 ၵေႃႉ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈၶၢႆႉတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းသၽႃး 7 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵူၼ်းမႂ်ႇပုတ်ႈတႅၼ်း တီႈယူႇသိုၵ်းၼႂ်းသ ၽႃးမိူင်းတႆး။

Photo by – Website DVB/ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းသၽႃး

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းသၽႃးတႃႇ 50 ၵေႃႉ၊ ပႃးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း၊ ၼႂ်ႈၸႄႈမိူင်း ၶၢင်၊ ၸႄႈမိူင်းတႆးလႄႈ တိူင်းမၵူၺ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ “ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ၶၢႆႉလၢႆႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းသ ၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 8 ၵေႃႉ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 8 ၵေႃႉ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း 30 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၶၢႆႉလၢႆႈ 7 ၵေႃႉ တေလႆႈဝႃႈ ၶၢႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် ၼမ်လိူဝ်သေ ၵူႈၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းသၽႃးၵမ်ႈၼမ် တၼ်းႁဵင်းၸၼ်ႉၵၢၼ် သႅၼ်း ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်၊ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်း လူင်၊ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်၊ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် လႄႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်းၼႆႉ ၼႂ်း 4 ပုၼ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးတူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႆႉ 1 ပုၼ်ႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈတူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢႆႉလၢႆႈၵၼ်ၼႆႉယူႇ တီႈၽူႈၵွၼ်းသုင် သုတ်း မၵ်းမၼ်ႈသူင်ႇမႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here