ဝဵင်းၵဵင်းတုင် တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ ၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉ

ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸႅၵ်ႇ ၽႄၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၵၼ် တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ။

Photo by – Sai Lat Mike/ ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ တီႈၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 28/10/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်မိူင်းလီပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် လၢၵ်ႇလၢႆးလိူဝ်ၵူႈပီ။ ပၢင်ပွႆးတႄႉတေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 6 ဝၼ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီၶွမ်ႊမတီႊပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးထႅင်ႈ ပၢင်ယွင်ႈယေႃးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈ ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၽွင်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးသမ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈတႆး၊ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉဝိ ႁၢရ်လူင်မွၵ်ႇမႆႇ(ၵွင်းမူးၶမ်း) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း။ ၽူႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်း(တၢၼ်ႈၶႆႈ) ပၼ်တၢင်းႁူႉသမ်ႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် တူၼ်ႈတီး၊ လုင်းၸၢႆးသႅင်ၶမ်း ၵဵင်းတုင်၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉ ၵဵင်းတုင်၊ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးယွတ်ႈႁွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လုင်းၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉႁဝ်းတေၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈတေယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵူၼ်းၼုင်ႈၶူဝ်းတႆး။ လိူဝ်သေၶူဝ်း တႆးယဝ်ႉဢမ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်း တၢင်ႇဢၼ် ၼႂ်းၸူဝ်ႈ 30-40 ပီမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵေႃႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈမီးမုင်ႉ ႁေႃႁိူၼ်းလူင်(ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်)။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ တႅမ်ႈ ႁၢင်ႈ၊ လဵၼ်ႈႁႅင်းဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ၶုၵ်းၽိုၼ်ႉၶိုၼ်း ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၶူင်ႇၵႂၢႆးၸူၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 03-08/12/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here