ႁဵၼ်းႁူႉ ႁူႉၸၵ်းပၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉ Facebook

0

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပႃးၸဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းတႆးသူင်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ၼမ်တိူဝ်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတၢင်းတီႈဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ ။

Facebook

ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးတေမီးၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ငၢႆႈလူမ် ၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇၼၼ်ႉ Facebook လႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈတမ်းပိူင်ဝႆႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။

1 . ၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈယႃႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ Facebook တေမွတ်ႇပႅတ်ႈ။
2. Facebook ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁႂ်ႈမႃးတႅမ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတူဝ်ၵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၵ်း ။
3. Facebook ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်တတ်းတေႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ဢမ်ႇသၢင်ႇ ထုၵ်ႇသေ  တၢင်ႇပိုၼ်ၽႄႈ။
4. Facebook ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းပႅင်းၸင်းတေႃႇၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမေႃၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇၼပ်ႉယမ်ၵၼ် မိူဝ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ၼိူဝ် Facebook။
5. Facebook ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉလီၵူဝ်။
6. Facebook ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသိူဝ်ႈၶူဝ်း ဢၼ်ဝူၺ်ႇႁင်ႈ။
7. Facebook ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်လၵ်ႉ၊ ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၶူဝ်းၶွင် ၵၢၼ်လွၵ်ႇပႅတ်ႉၵိၼ်ငိုၼ်းၵၼ်လၢႆ။
8. ၵၢၼ်ၸႂ်ႉ Facebook ဢၼ်တူႉ ဢၼ်ပွမ်၊ ၵႂႃႇဢဝ်ၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်သေ ဢဝ်ႁဵတ်း Facebook ဢၼ်တူႉဢၼ်ပွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈၽိတ်းမၢႆမီႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ။
9. မိူဝ်ႈတေတၢင်ႇသင်သေလွင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Facebook ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လီလီၵွၼ်ႇဝႃႈႁဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတႃႇတေတၢင်ႇယူႇႁႃႉ။
10. ႁႂ်ႈၽူႈၸႂ်ႉ Facebook ၵူႈၵေႃႉၼပ်ႉယမ် တိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းပိူင်ဢၼ် Facebook တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၾၢႆႇမၢႆမီႈမိူင်းထႆးၵေႃႈၾၢင်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးတၢင်းယၢမ်ႈတႅမ်ႈလႃႇတႅမ်ႈဝႃႈႁင်းၵၼ်ၼိူဝ် Facebook ၼၼ်ႉပေႃးၵေႃႉဢၼ်ၺႃးလႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈဢဝ်လိူင်ႈၼႆ ၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇ မႂ်ငိုၼ်းၼမ်ထိုင်သၢမ်သႅၼ်ၿၢတ်ႇ။

Facebook ၼႆႉၵေႃႇတင်ႈမီးမႃး မိူဝ်ႈပီ 2004 ၽူႈၵေႃႇတင်ႈပဵၼ် Mark Zuckerberg။ ၽႄႈတိူၼ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ မိူဝ်ႈပီ 2008 – 2009 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸႂ်ႉFacebook ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼိုင်ႈဝၼ်းၽတ်ႉ ၽဵင်ႇမီး 2 ႁဵင်လၢၼ်ႉၵေႃႉ ။ ၽူႈယိင်းၸႂ်ႉ Facebook ၼမ်လိူဝ်ၽူႈၸၢႆး လႆႈႁူႉၸွမ်းၶေႃႈမုလ်ႊ Facebook Company – ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here