ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈႁႃသဵင်ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သူႇၸႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 300 ပၢႆ ပၼ်ႁႅင်းတႃႇႁႂ်ႈပႃႇတီႇ SNLD ဢွင်ႇ ပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Naunt Lao Naunt Lao/ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2018

ဝၼ်းတီႈ 27/10/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးပႃႇ တီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ သူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်း လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈႁူင်း ႁေႃ ၼွင်ၶမ်း ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လႆႈငိၼ်းၼႂ်း ပၢင်ၼၼ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တိုၼ်းဝႃႈယိပ်းပိူင်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 မၼ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၽႃႈဢမ်ႇယွၼ်ႇ တၢႆပဵၼ်တၢႆ လိပ်းပဵၼ်လိပ်း ဢၼ်လႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈမႃးၵေႃႈလႆႈတူၵ်းမႃးယဝ်ႉ။ ဢွၵ်ႇ ၶွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ တိုၼ်းဝႃႈယိပ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်း သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Naunt Lao Naunt Lao/ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2018

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သပ်းလႅင်းၼႄပႃး ပိုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ယိူင်းဢၢၼ်း၊ တႃႈမုင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇတီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈလၢႆးၶႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၵေႃႈ တေလူင်း ႁူပ်ႉ ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵႂႃႇလႆႈႁပ်ႉငိၼ်းတီႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တေမီး 3 ပႃႇတီႇ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း။ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတႄႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇသေ ငိူင်ႉဢွၵ်ႇပၼ်ဝႆႉ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် တင်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here