ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတဵၼ်းႁဵင်လွင်ႈၸွမ်းသၢႆတဵင်း ႁွင်ႉၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

0

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတဵၼ်းႁဵင် တိူင်ႇၵၢဝ်ႇထိုင်ၽီပႂ်ႉမႄႈၼမ်ႉတဵင်း ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈၼမ်ႉ တဵင်းလႆယိုၼ်းယၢဝ်း။

Photo by – Daw Nang Kham Chit/ ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတဵၼ်းႁဵင်လွင်ႈၸွမ်းသၢႆတဵင်း တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 26/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတဵၼ်းႁဵင် လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတဵင်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးႁႂ်ႈၼမ်ႉတဵင်းလႆၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉလႆႈၵတ်းယဵၼ်ဝႃႈၼႆ – ပၢင်တႆႈတဵၼ်းၼႆႉၸတ်း ႁဵတ်းတီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။

ၼၢင်းယိင်းႁၵ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႆႈတဵၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇယွၼ်းသူးႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉတဵင်း လႆယိုၼ်းယၢဝ်းၵိုၵ်းမိူင်းတႆး ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ၽူႈသူၼ်ၸႂ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႆႈတဵၼ်းၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈၶမ်ႈ ၼႆႉ။ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉပွၵ်ႉၵၢတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။

ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းတဵၼ်းႁဵင်ၼႆႉ ၸတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၶမ်ႈဝႃႈယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၶမ်ႈၼႆႉတေၸတ်းပၢင်ယႂ်ႇ။ ၸဝ်ႈတႃႇၼတဵၼ်းပဵၼ်ၸၢႆးထုၼ်းဝေႇ – ၼၢင်းၸၢမ်ႇလႄႈပီႈၼွင်ႉပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ သေတၢၼ်းႁူမ်ႈ ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ လုၵ်ႉလွႆၸၢင်ႉမိူင်းၵိုင် လႆလတ်းလူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၶူဝ်ၶမ်း၊ ၵဵင်းတွင်း၊ လၢင်းၶိူဝ်းသေ လႆၶဝ်ႈ ၼမ်ႉၶူင်းတီႈဝၢၼ်ႈတႃႈသူပ်းတဵင်း ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ၸႂ်ယႂ်ႇမႄႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here