ထႆး – ဢႃႊသီႊယၼ်ႊယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းလီ ပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း

0

ထႆး – ဢႃႊသီႊယၼ်ႊယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ရၢင်းဝလ်း ၽူႈၼမ်းလီပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo by Noom Mao Tai/ထႆး – ဢႃႊသီႊယၼ်ႊယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းလီ ပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း

ဝၼ်းတီႈ 20/10/2018 ယူႇတီႈၸုမ်းသုၼ်ၵၢင်ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 3 ယိူင်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ- သႃသၼႃ – ႁေႃၶမ်းထႆး ဢိၵ်ႇလၢႆမူႇၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ လွင်ႈၵပ်းသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းထႆး – ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တွၼ်ႈပၼ်သူး ၽူႈဢၼ်ႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လၢႆၾၢႆႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈဢိင်ၼိူဝ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈမႁႃႇဢေး လႆႈတၢင်တူဝ်သေၶဝ်ႈႁပ်ႉ။

ၸဝ်ႈမႁႃႇဢေး ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ႈႁပ်ႉသူး ရၢင်းဝလ်း လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈတႄႉၶႃႈဢေႃႈ လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း တူၺ်းဢဝ်တီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉလႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႆႈႁပ်ႉသူး ရၢင်းဝလ်းၼၼ်ႉသေ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးၼႆႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႉဢၼ် မေႃပွင်သၢင်ႈၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ မီးၸႂ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းသၢင်ႈလီ၊ ဝႆႉတူဝ်လီ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်း ၼမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ယဝ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပထုမ်းထႃးၼီး (Pathumthani University) ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မၢတ်ႉသတိူဝ်ႊ ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် လႄႈ ၽွင်းငမ်း (Master of Public Administration – M.P.Adm , M.P.A , or MPA) ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 3 – 4 ပီၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးသေ ယူႇတီႈမိူင်းထႆးလႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ရၢင်းဝလ်း ႁုင်ႉၶမ်း ထိုင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here