ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၺႃးၵႃးၽႃႇတၢႆ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸွမ်းႁႃပီႈၼွင်ႉ

0

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၺႃးၵႃးၽႃႇတၢႆ ၽွင်းၶၢဝ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် တေပွၵ်ႈတီႈယူႇ။

Photo by SHAN / ႁၢင်ႈၼၢင်းသႅင်လႃႉ ၽွင်းၶၢႆမွၵ်ႇ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 16/10/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းပၢႆ ၼၢင်းသႅင်လႃႉ ဢႃယု 47 ပီ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် (ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်) တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၺႃးၵႃးၽႃႇလူႉတၢႆထင်တီႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ် တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၼိမ်ႊမၢၼ်ႊႁေႊမိၼ်ႊၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။

ၼၢင်းၽွႆး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းမၼ်းၼၢင်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ မၼ်းၼၢင်းၺႃးၵႃးၽႃႇလူႉတၢႆထင်တီႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃပီႈၼွင်ႉမၼ်းယူႇ သင်ဝႃႈၽႂ်လႂ်ႁူႉၸၵ်းဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်းၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇမႃးသေၵမ်းၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆးလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈပိူၼ်ႈဝႃႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းမႃးၵပ်းသိုပ်ႇ ၼႆဢေႃႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၽႂ်ႁူႉၸၵ်းၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇမႃးသေ  ၵမ်းၶႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၺႃးပီႈၼွင်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတၢင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸွႆႈၸတ်း ပၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယိၼ်းလီတေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်လႃႉ ဢႃႈယု 47 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းၸၢႆးၶမ်း ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ် 10 ပီ ၼႆယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်းမီးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here