ပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2.4 သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2.4 သႅၼ်မဵတ်ႉ ဢၼ်တေဢၢၼ်း ဢဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး။

Photo by MGR / ပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 2.4 သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 10/10/2018 ၶၢဝ်ႇ MGR ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႄႉရူတ်ႉ ၵႃးတႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၽႄပၢင်ႇပေႃႉၵွပ်ႊၾ်ႊ golf ဢိူင်ႇဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ။ ရူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇၵိုတ်းသေႁေႃႈလႅၼ်ႈ။ ပလိၵ်ႈ လမ်းၸွမ်းလင်ရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းၼိူဝ်ၵႃးသိုပ်ႇလႅၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉလႆႈရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၵႃး TOYOTO မၢႆၵႃး SHN 3 M-8852 ႁေႃႈမႃး တၢင်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ တေၵႂႃႇတၢင်းၶူဝ်မႂ်ႇ ပလိၵ်ႈႁွင်ႉၵိုတ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းၽိူဝ်ႇပလိၵ်ႈလမ်း ၸွမ်းၵႂႃႇႁၼ် ၵိုတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်းၵူၼ်းတႄႉ  ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ထူင် 2 ဢၼ် မီးယႃႈမဝ်းၵမ် 100 ႁေႃႇ ၼပ်ႉလႆႈယႃႈ မႃႉ 242,000 မဵတ်ႉ ၊ ၾူၼ်း 2 ၶိူင်ႈ ပဵၼ်ၵႃးၽႂ်၊ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၼႆတႄႉပႆႇႁူႉ – ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈယိုတ်းဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ တေၸွမ်းႁႃတူဝ် ၸဝ်ႈၶွင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆႉမႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here