တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2112

260

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2112 ၼီႈ ယွၼ်း သူးႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးယူႇလီၵတ်းယဵၼ်။

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းပီမႂ်ႇ 2112 သူင်ႇၸူးပၢင် ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2017။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢၼ်လီထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်း လွင်ႈလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈႁဝ်း မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးသေပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်လီၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်း။

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်းမႄးထတ်းတူၺ်း လွင်ႈပိုၼ်းလင်ၶိူဝ်းတႆးၵူႈပၢၼ် ပၢၼ်၊ လွင်ႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး၊ လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈတႆး၊ လွင်ႈပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ဢၼ်မီးမႃး ၸဵမ်ၵွၼ်ႇပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းတႆးပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်၊ၸုင်ၸၼ်ၵၼ်ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇသေၵမ်း။

လိူဝ်ၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃတင်းမူတ်းသေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် တင်းမူတ်းတေၸၢင်ႈၶၢမ်ႇၸၢမ်ႇပူၺ်ႈလႆႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈပၼ်လႆႈၶူဝ်းမူၺ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႇမူဝ်ႇၶရေႊၸီႊ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ဢၼ်ဢိင် ဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်သေယဝ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ပႆယၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆသေၵမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ