ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉႁူင်းႁဵတ်းၼေႃႇႁႅင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉႁူင်းႁဵတ်းၼေႃႇ ဢၼ်တင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈမဵၼ်၊ ၵႂၼ်းၼမ်လႄႈ ႁႃမႆႉတႃႇႁဵတ်းႁူဝ်ႉႁဵတ်းႁိူၼ်းယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပႆၢ့တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ႁူင်းၼေႃႇၼႆႉ တင်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ တင်းမူတ်း မီး 4 ႁူင်း။ ပဵၼ်ႁူင်းၼေႃႇ ၽူႈၵွၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸၢႆး ထုၼ်းယီႇ 2 ႁူင်း။ တင်ႈဝႆႉႁူဝ်လဵင်းတႆးလႄႈႁူဝ်လဵင်းလွႆ 1 ႁူင်း၊ တၢင်း ၼမ်ႉလုၵ်း 1 ႁူင်း။ လိူဝ်ထႅင်ႈ 2 ႁူင်း သမ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ပူဝ်ႇလူင်ဢႃးဝူႇ လုၵ်ႈၸုမ်း ပီႇတုၸိတ်ႉ ၶၢင် KDA မီးဢမ်ႇ ၸမ်ဢမ်ႇၵႆႁူင်းၼေႃႇၸၢႆးထုၼ်းယီႇ 1 ႁူင်းလႄႈ ထႅင်ႈႁူင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ မီးတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃႈ တၢင်းလူင်းၵႂႃႇမိူင်းၵႅတ်ႈ။ ႁူင်းၼေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2016 ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းႁူဝ်လဵင်းၼႆႉ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉယူင်ႇၼေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မဵၼ်ၵေႃႈမဵၼ်၊ ၵႂၼ်းၵေႃႈၼမ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၢႆးၼႆႉမႃးႁႃမႆႉ ႁဵတ်းႁိူၼ်း၊ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉယၢပ်ႇ။ တႃႇၸႂ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ တႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈၸုမ်းဢၼ်ယွၼ်းမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈ မီးယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပႃႇထိူၼ်ႇတေဢမ်ႇလူႉ တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလၵ်ႉမႆႉၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၸႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပိုင်ႈဢိင်ၽႂ် တီႈလႂ်။ ယူင်ႇၼေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁူႉၶႂ်ႈ လႆႈငိုၼ်းၵူၺ်း။ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ႁူႉထိုင် ဢီးလူ ၵူၼ်းမိူင်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁႃၼေႃႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်း။ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈႁႃသေၵႂႃႇၶၢႆ ၵေႃႈၶဝ် ႁပ်ႉ သိုဝ်ႉ။ ၼေႃႇလိပ်း 1 ၸွႆႉ ၶဝ်သိုဝ်ႉ 250 ပျႃး။ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ သေၵႂႃႇႁႃ ၸွမ်းလွႆ ႁူဝ်လဵင်းလႄႈသင်၊ ၸွမ်းတူင်ႇ တၢင်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈလႄႈသင် သမ်ႉပေႃးၶႂ်ႈမူၺ်ႉသဵင်ႈယဝ်ႉ။ ၼေႃႇႁႅင်ႈဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ် ၵူၼ်းသူၼ်းၾႆးမေႃႈၼေႃႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶဝ်ပၼ်ၵႃႈႁႅင်း 6,000 ပျႃး တေႃႇဝၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၾၢင်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈလွင်ႈမႆႉပူၵ်ႇ မႆႉမွင်ႁႃယၢပ်ႇ၊ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလူႉၼႆ မီးဢေႇ ။ တႃႇတေႁၵ်ႉသႃသိင်ႇ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉလဵဝ်လုၵ်ႉႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ဢမ်ႇမီးၵေႃႉလႂ် ၸုမ်းလႂ်မႃးၸွႆႈၵႄႈၶႆပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းၸၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႂ်ႈယွၼ်းထိုင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႆးႁဝ်းမႃးလႄႇမႃးၸႂ်း မႃးတူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ၊ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၸွႆႈၵႄႈပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တင်ႈတႄႇမီးႁူင်းၼေႃႇမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈႁႃၼေႃႇမီးၼမ်။ လုၵ်ႉတၢင်းလႂ် မႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ်။

ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 60 လၵ်း။ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ မီးတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉၵုမ်းၵမ်။ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸၢႆးထုၼ်းယီႇၼႆႉ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ် ၸႂ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈမႃး သွင်သိုပ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here