Thursday, April 18, 2024

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်း တေပိုတ်ႇလုမ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

Must read

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ EAO ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇလုမ်း NCAS-EAO တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။

ဝၼ်းသဝ်တီႈ 18/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 3:45 မိၼိတ်ႉ၊ ယူႇတီႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8 ၸုမ်းသေ တေပိုတ်ႇလုမ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ဢွင်ႈတီႈပၵ်းလုမ်းၼႆႉ မီးႁိမ်းၸမ် လုမ်းၾၢႆႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (NRPC) ၊ ပဵၼ်တိူၵ်ႈၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ မၢႆ-6 သဵၼ်ႈတၢင်းသူၺ်ႇလီႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵမ်ႇမႃႇယုတ်ႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

“ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇလုမ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ/ႁွင်ႉမွၵ်ႇထိုင်ဝႆႉ ၸုမ်းၽွင်းတၢင်လၢႆလၢႆမိူင်း။ ပိူင်လူင်မၼ်း 6 မိူင်းလူင် ဢၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း မိူဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းယူႊရွပ်ႊ EU ၊ မိူင်းၶႄႇ၊ ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ ထႆး၊ ၵျပၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ”-ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ဢၼ်ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၼႃႈၵၢၼ် ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14-15/11/2017 ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် (ၵမ်းတီႈ 16) တီႈႁူင်းႁႅမ်းဢမူဝ်းရႃး တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈတင်းမူတ်းမီး 33 ၵေႃႉ၊ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း 15 ၶေႃႈ။ ၼႂ်း 15 ၶေႃႈၼႆႉ ၶေႃႈတီႈၼိုင်ႈ တႅပ်းတတ်းတေပိုတ်ႇလုမ်း EAO တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းတၢင်ႇၶေႃႈ ပႃးဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ- တေထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA ။ လွင်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း 37 ၶေႃႈ ဢၼ်တူၵ်းလူင်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူႉၸွမ်းၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်သေ တုမ်ႉတွပ်ႇပၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၶိုၼ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅင်းဝႆႉ တႃႇတေသိုပ်ႇတၢင်ႇၼႄ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်တေၸတ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 9 ႁူဝ်ၶေႃႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်း 9 ၶေႃႈၼၼ်ႉ- 1.လၵ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ 2.ဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်။ 3.လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။ 4.သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶွင်ၸႄႈမိူင်း။ 5.လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈၸႄႈမိူင်း။ 6.လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄဢႃႇၼႃႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈၸႄႈမိူင်း။ 7.သုၼ်ႇလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း ၸႄႈမိူင်း။ 8.လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸုမ်းဢေႇ။ 9.လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉ/ယႄးၸႄႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်း 9 ၶေႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၽွင်းႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢၼ်မႃးၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈယင်းမီးၼမ်သေ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇထႅင်ႈ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် PPST ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ ယင်းပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် UNFC, DPN လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဝႃႈတေဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း၊ သမ်ႉတေၶႂ်ႈတႄႇတင်ႈပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆၸိုင် ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်လီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA – ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း