ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 70 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 70 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ့်တူႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ သီႇပေႃ့

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုင်ႇ ဢိူင်ႇပၢင်ၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုင်ႇ လင်ႁိူၼ်း 6 လင်တႄႉ ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ်ယဝ်ႉ။ တႃႇ လင်ႁိူၼ်း 10 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 50 ၵေႃႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈမူၵ်းယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ပႆႇႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး မၢၼ်ႈၸၢမ်ၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် မၢင်ၵေႃႉဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ ၶူဝ်း လဵင်းသင်မႃးၵေႃႈမီး” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၢႆႇတင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေပၢႆႈ မႃးတၢင်း မၢၼ်ႈၸၢမ် ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ 2 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇႁၼ်မႃးၽႅဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here