ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး – ဢွင်ႇပၢၼ်း ၵႃးၽႃႇၵၼ် ၵူၼ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ

ရူတ်ႉၵႃး 2 လမ်း တမ်ၽႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇပၢၼ်း – တူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းရူတ်ႉ လူႉ တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 23/08/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵႃး တၢင်ႇၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဢွင်ႇပၢၼ်း ၶိုၼ်ႈမႃး တၢင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၽႃႇၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း။ ၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇမွင်ႇမိၼ်ႉ။ ရူတ်ႉၵႃး ထႅင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း တူၼ်ႈတီး တေလူင်းၵႂႃႇတၢင်း ဢွင်ႇပၢၼ်း ပဵၼ်လႅင်းၵႃး ပၢၼ်းၶျႄႇရီႇ(ပန်းချယ်ရီ) ၵူၼ်း ႁေႃႈၵႃး ပဵၼ်ၸၢႆးသေႃႇဝိၼ်း ဢႃယု 48 ပီ သွင်ၾၢႆႇလႆႈတမ်ၽႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတယႅၵ်ႉပူႉ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈ တၢင်းတူၼ်းတီႈ – ဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵႃး တင်း ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဵင်ႇပၢၼ်းၶဝ် သွင်ၵေႃႉ လႆႈတၢႆထင်တီႈ ၵမ်းလဵဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႃးၸၢႆးသေႃႇဝိၼ်း ႁေႃႈမႃးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်း 4 ၵေႃႉ၊ ၸၢႆး 3 လႄႈ ယိင်း 1 ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉတင်းၵူၼ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉသေ လႆႈၼမ်း ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃဢွင်ႇပၢၼ်းသေ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃဢွင်ႇပၢၼ်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇ ထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈၵေႃႈ ထတ်းတူၺ်းပိူင်ပဵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo FB – Angel Gue

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here