လၢႆမူႇၸုမ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်လပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ

လၢႆမူႇၸုမ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူဝ်းၼႃႈ ။

ဝၼ်းတီႈ 21 – 24/08/2018 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ၸုမ်းၵူၼ်း  ၼုမ်ႇတႆးဢိၵ်ႇၸုမ်း NGO ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလုမ်းၵလလတ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမီး 30 ပၢႆ။

ၸၢႆးသူႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း၊ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ၊ မေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပိူၼ်ႈ၊ မေႃတိူင်ႇပၢင်ႇပိူၼ်ႈမေႃတမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆတႄႉ တေၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃလႄႈ တေပဵၼ်တီႈပိုင်ႈဢိင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇယူႇ  ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၶဝ်ႈႁႃၵွင်ႉသၢၼ်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၼမ်ၼမ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉတမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉဝႃႈတေၸတ်းႁဵတ်း 3 ၸုပ်ႈ ။ ၸုပ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆပူၵ်းပွင်တူဝ်     ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ထတ်းသၢင်ၼမ်ႉၵတ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၸုပ်ႈတီႈသွင် တေပူင်သွၼ် လၢႆးၶဝ်ႈႁႃၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၊ လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်။ ၸုပ်ႈတီႈသၢမ်သမ်ႉ တေပူင်သွၼ် ပၼ်လၢႆးတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်၊ လၢႆးပူၵ်းပွင် ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ပၢင်သွၼ်တင်းသၢမ်ၸုပ်ႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here