ပေႃႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ

0
59

ပေႃႈထဝ်ႈၸၢင်းၼူႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ    ၽိတ်ႈမွၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 04/08/2018 ပေႃႈထဝ်ႈၸၢင်းၼူႉ ဢႃယု 89 ပီ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁူင်းယႃၼၶွၼ်းၽိင်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ဢဝ်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ မီးပၢင်တၢၼ်း ပၢင်တြႃးၵၢင်ဝၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း ။ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 09/08/2018 တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈသၼ်တီႇထမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။
ပၢင်တြႃးၼၼ်ႉၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၸဝ်ႈၶူးထႆး ၶဝ်ၸဝ်ႈမႃးမဵတ်ႉတႃႇတြႃးဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်း ဢိၼ်းၵေႃႈ တေယေႃးတူဝ်မဵတ်ႉတႃႇတြႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 07/08/2018 ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈမႁႃဢေႃးတ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၽွင်းပၢင်မႃႇသႃႇပေႃႈထဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပေႃႈထဝ်ႈၸၢင်းၼူႉၼႆႉ ၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ပေႃႈထဝ်ႈၵူႇလႄႈမႄႈထဝ်ႈၽၢၼ်ႇ ၵိူတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးတႅၼ်ႈ ဢိူင်ႇ ၼႃးလေႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ မီးပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈတွင်ႉ 2 ၵေႃႉ၊ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းတင်းမႄႈထဝ်ႈၸၢင်းသႅင် သိုပ်ႇလဵင်ႉဢဝ် ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈမွၵ်ႈ 9 ၶူပ်ႇ ။
ႁူမ်ႈဝႃႈပဵၼ်ပေႃႈသိုပ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသေတႃႉ ယွၼ်ႉပေႃႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃးလူႉ သဵင်ႈၸဵမ်လဵၵ်ႉလႄႈ တူၺ်းလူလုမ်းလႃးၸဝ်ႈမႃးၼင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here