ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၶိုင်တႃႇတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၶိုင်တႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢမ်ႈပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 23/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ပေႃႈဝၢၼ်ႈမႄႈမိူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းသ ၽႃးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈႁွင်ႈလုမ်းၽူႈတႅၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈ တွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊတေလူင်းၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တႃႇ 145,000 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တေဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၸူး တီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းၸၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႈသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ႁဝ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းၵူၼ်းမိူင်း။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ /ပၼ်ၶုတ်းၶမ်းယဝ်ႉၼႆဝႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸင်ႇမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ သင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁၢမ်ႈႁႄႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ။ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် တိုၵ်ႉလူင်းမႃးၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းၼႃႈလိၼ်တႃႇၶုတ်း ယူႇၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2017 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေၶုတ်းၶမ်းၼႆႉသေ တၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

ၸၢႆးၶမ်းၸၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉတေၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလႄႈလၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈယူႇ၊ ဢမ်ႇႁိုင် သင်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေတၢင်ႇလိၵ်ႈၸူးတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ႁႆႈၼႃးႁဝ်း တေလူႉလႅဝ်၊ သၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ မႄႈၼမ်ႉ၊ ၼမ်ႉၼွင် တေလူႉလႅဝ်ပႃးၸွမ်းထႅင်ႈ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်တေလူင်းၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia co.Itd (မိူင်းဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ)။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း 13 ဢိူင်ႇ တေၺႃးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း လၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here