သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်း RCSS သေပေႃႉထုပ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်တင်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ ၼႄးပူႇ ၵၢင်ႉတင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ RCSS ၼႆသေ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ႁၢႆးငၢၼ်း ၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 19/07/2018 ယူႇတီႈၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶမယ 430 လႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈမူႇသိူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/06/2018။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ လုင်းၵၢင်ႉ မီးလွင်ႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽွင်းယၢမ်းၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းမိူၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်သေ ပၼ်တၢင်း တုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉယူႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပဵၼ်။ ၵွပ်ႈဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယုမ်ႇ ယမ်ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈမႃး။ လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း တိုၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉပဵၼ်မိူၼ် တူဝ်ယိူဝ်ႇ ပဝ်ႉမၢႆသေ ႁႃတၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇ သင်မီး ၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းတေႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလွမ်ၸႂ်ယႂ်ႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ၵၢၼ်ပူၼ်ႉ ပႅၼ်သုၼ်ႇ လႆႈၵူၼ်းၼႃႈတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၼႄလုမ်ႈၾႃႉ/ၵမ်ႇၽႃႇဝႃႈ ၶိုင်ပွင်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သမ်ႉတဵၵ်းတဵင်ပေႉ ၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈလူႉသုမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ သုမ်းၶူဝ်း ၶွင်ယွၼ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 430 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈ ၵွင်းသၢႆး/ ဝေႃးလၶႄႉ (မိူင်းယၢင်းလႅင်) ပႃႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (တူၼ်ႈတီး) မွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉဢၼ်ၶုၼ် သိုၵ်းလူင် တွင်းလိၼ်းထုတ်ႉ ဢွၼ် ႁူဝ် လႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ 13 ၵေႃႉ လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃတႅပ်း ၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း ဝၢၼ်ႈတႆးဢၼ် မီးလင်ႁိူၼ်း 30 လင် လႄႈမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 100 ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် တွင်းလိၼ်းထုတ်ႉ လႆႈၸတ်းၵူၼ်းသိုၵ်းႁူၵ်း ၵေႃႉ (သိုၵ်း မၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉတင်း သိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ 4 ၵေႃႉ) ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ်တီႈႁိူၼ်း ၼၢင်းၸၢမ်သေ တွင်ႈထၢမ်မၼ်းၼၢင်း ယဝ်ႉမၢပ်ႇ ၼႄးဝႃႈ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။
ၶိုၼ်းၼၼ်ႉယၢမ်း 11:30 ၸမ်တဵင်ႈၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းလုင်းၵၢင်ႉတွင်းသေ ထူပ်းႁၼ် ၵႅတ်ႉသ် မၢၵ်ႇပွႆႇပႃ ယဝ်ႉမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ လုင်းၵၢင်ႉတွင်းပဵၼ်ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈၼႆသေ လၢၵ်ႈတူဝ်လုင်းၵၢင်ႉလူင်းႁိူၼ်း ဝႃႈတေဢဝ်ၵႂႃႇႁႅမ်တၢႆ တီႈၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉ တီႈမႆႉႁႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်သူၼ်ႈ ၵွင်ႈ သွၵ်းသႂ်ႇမႅပ်ႉၾၢႆႇသၢႆႉ 1 ၵမ်း၊ တႃၾၢႆႇသၢႆႉ 1 ၵမ်း၊ သူပ်း 1 ၵမ်း၊ ၶီႈမွမ်ႈ 2 ၵမ်း၊ ထိုင်တီႈလုင်းၵၢင်ႉ ပေႃးဢၢပ်ႇ လိူတ်ႈ ဢၢပ်ႇယၢင် ဢမ်ႇထိုင်တီႈတၢႆ။

လုင်းၵၢင်ႉတွင်းၼႆႉလႆႈပဵၼ်ၵၢင်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီဢႃယု 50 ၸိုဝ်ႈပေႃႈလုင်းဝိုၵ်ႉ မႄႈပဵၼ်ပႃႈသူၺ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႃႇတီႉ ဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးသီႇၵေႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈ ယိင်းသၢမ်ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 08/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 430 ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 30 ဢၼ်ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် တွင်းလိၼ်းထုတ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽႆႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း ႁၢင်ႇယၢၼ်မွၵ်ႈ 15 ၵီႊလူဝ်ႊ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မိူဝ်းယႃႉသေႃးၽၵ်းတူ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူၵ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း သိုၵ်းတႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/07/2018 ယၢမ်း 9:30 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 430 လႄႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ် ႁႅင်း 30 ပၢႆ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းၼႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဝုၼ်း ဢႃယု 34 ပီ ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈလွႆၵိူၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်း လွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢႆးဝုၼ်းၵေႃႈ ၺႃးပေႃႉၺႃးပိတ်ႉ လၢႆလၢႆၵမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 575 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၵဵင်းတွင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 116 ဢၼ် ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 ၵႂႃႇဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢူတ်း ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ လုင်းသု + ပႃႈသႃႇ သုမ်းမူ 5 တူဝ် မႅၼ်ႈငိုၼ်း 1,500,000 ၵျၢပ်ႈ ၸၢႆးသၢင်ႇမိၼ်ႉ + ၼၢင်းမွၼ်း သုမ်းၵႂၢႆး 1 တူဝ်မႅၼ်ႈငိုၼ်း 2,000,000 ၵျၢပ်ႈ။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/ SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းဢဝ်လၢႆသတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ႁၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here