ၼၢင်းႁၢၼ် သိုၵ်း TNLA 6 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း လႆႈၼၢင်းႁၢၼ် ၶွင်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA 6 ၵေႃႉ တင်းၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တင်း 7 ၵေႃႉၺႃးႁႅမ်တၢႆ ပႅတ်ႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 88 ပႃႈတႂ်ႈ ၶမရ 301 ၶဝ်ႈလူမ်ႇသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢွႆႇလေႃ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း(မိူင်းဝီး) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ၊ ယိုဝ်းၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်း တၢႆထင်တီႈသေ တီႉၺွပ်း ၼၢင်းႁၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇမေႃယႃၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉသေ ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ မူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/07/2018 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႉလႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၼၢင်းႁၢၼ် သိုၵ်းတဢၢင်း 6 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းတေႃႈလွတ်ႇၵႅသ်ႉ ၸမ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈဢွႆႇလေႃ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here