တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ လူင်းၵဵပ်းႁွႆ ၼႂ်းၶူးမိူင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉ

တႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ လူင်းၵဵပ်းႁွႆၼႂ်းၶူးမိူင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၵၵ်း ၶင်ဝႆႉသေ တေဢဝ်ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃး – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇတူၺ်းလွမ် လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 2 ၵေႃႉ ၽွင်းလူင်းၵဵပ်းႁွႆ (ပိုၼ်ႉတီႈပွႆႇႁႂ်ႈတူဝ်သတ်း လႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်) ၼႂ်းၶူးမိူင်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- “ ဢၼ်ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၺႃးတီႉၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းသေၸုမ်းၸုမ်း ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၶဝ်ႈၸွႆႈတႄႉ တေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၺႃးသူင်ႇပွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၺႃးတူၵ်းၶွၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ။ ပေႃးမီးၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ၸုမ်းၸုမ်းၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်သေ မႃးယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းတီႈႁဝ်းၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈယိၼ်းလီပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းတဵမ်တီႈၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်သွင် ၵေႃႉၼၼ်ႉလႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်တႆး ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ်လီလီ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တၢင်းၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇ  ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ် တႃႇတေၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁဝ်းမီးၼၼ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တူဝ်ၽူႈၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈႁွင်ႈၶင် မိူင်း ၵဵင်းမႆႇ တေဢဝ်ၶဝ်ႈလုမ်းတြႃး တႅပ်းတတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းထႆးၼႆယဝ်ႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here