Tuesday, June 18, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး 13 ၵေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇထမ်ႈလႄႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ထႅင်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 04/07/2018 သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ထမ်ႈလူင် ၶုၼ်ၼမ်ႉ ၼၢင်းၼွၼ်းသေ မဵတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်ႁႅင်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13 ၵေႃႉ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ပၼ်ဝေၼေယ သတ်ႉတဝႃႇ တင်းသဵင်ႈ။


လုၵ်ႈဢွၼ် 13 ၵေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2018 ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 2/7/ 2018 ၸၢဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၶႅၼ်ႇၾၢႆႇလမ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ လမ်ၼမ်ႉလတ်းၵူင်ထမ်ႈသေ သေႃႉႁႃ ႁၼ်ၶိုၼ်းသေတႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၵူင်ထမ်ႈ။

- Subscription -

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းထႆးလႄႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ မႆႈၸႂ် သၢႆၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13 ၵေႃႉ သေႃႉႁႃတူဝ်ဢမ်ႇႁၼ်ငိူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29-30/6/2018 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈထမ်ႈလူင် မဵတ်ႉတႃႇတြႃး သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇယဝ်ႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ထႅင်ႈ 2-3 ဝၼ်းတေႁၼ်၊ ၶဝ်တင်း 13 ၵေႃႉယူႇလီလွတ်ႈၽေး တင်း 13 ၵေႃႉ ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၺႃႇၼသီရိ (ၸဝ်ႈသီရိဢွၼ်ႇ) လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ မီးတၢင်းၵျၢင်ႉၵမ်လီ။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈထမ်ႈသေ တိုဝ်းၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇသုင်း ၶဝ်ႈၽၵ်း သုင်းမၢၵ်ႇ မႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ ၊ ၼမ်ႉ၊ ၼမ်ႉၽိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ။ မၼ်းၸဝ်ႈမီး မဵတ်ႉတႃႇၼိူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဢမ်ႇဝႆႉၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵူၼ်းမီး၊ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်တၵ်ႉၵႃႇမႃးလူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၵဵပ်း ဢမ်ႇသိမ်းဝႆႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ၸႅၵ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းမႆႈၸႂ်ပေႃႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတင်း 13 ၵေႃႉ ပေႃးတေဢွၵ်ႇ ပူၼ်ႉထမ်ႈ မႃးငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸင်ႇမႃး မဵတ်ႉတႃႇ တြႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ။

တီႈဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး 13 ၵေႃႉ ၵႂႃႇမီးၼၼ်ႉ ထမ်ႈလိုၵ်ႉထိုင် 5 လၵ်းၵီႊလူဝ်ႊ (မီးမွၵ်ႈႁိမ်း 4 လၵ်းမၢႆႊ)။ တႃႇၵႂႃႇၸူးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈလတ်းၵူင်ထမ်ႈ ငိူပ်ႇႁိၼ် လမ်ၼမ်ႉ ၶၢဝ်းႁိုဝ် 6 ၸူဝ်ႈမူင်းၸင်ႇႁွတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၸႃႇတီႉ တီႈၵိူတ်ႇ ဝၢၼ်ႈမႄႈၶမ်းၼွင်မူဝ် ဢိူင်ႇမႄႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး။ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈ သႅင်လႃႈ လႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်း တၢင်းႁူႉၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင်မႃးဢႃယု ၸဝ်ႈလႆႈ 11 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၵႂႃႇယိုၼ်ႈမွၵ်ႇယေႃးဢဝ်ၸဝ်ႈ မႃးပူၵ်းပွင် သႃသၼႃ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း