Tuesday, June 18, 2024

ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း

Must read

ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်း Concert ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း ဢွၼ်ၼႃႈၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။

- Subscription -

ဢိင်လူၺ်ႈတိုဝ်ႉတၢင်း ၼႃႈၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ပီ 2018 ၼႆႉ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်းတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လႆႈဢုပ်ႇၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇယူၵ်ႉယွင်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢိၵ်ႇတင်းၵမ်ႉၸွႆႈလႄႈတွပ်ႇတႅၼ်းမုၼ်ၵုၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆး မွၼ်းလူင် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလိုဝ်းလင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ လူၺ်ႈသဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းပူၵ်းတိုၼ်ႇ ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉႁၵ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပိူင်လူင်မၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ၽုၵ်ႇၾင်ယူႇၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်တႆးၵမ်ႈၼမ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ “လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်” ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယွၼ့်ၵွပ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း”လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်” ၼႆႉဝူင်ႇဝွၵ်ႇထိုင် လွင်ႈမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းလဵဝ်ၵၼ် ပဵၼ်မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်းႁင်းၶေႃၵူၺ်းၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵိူတ်ႇမႃးပႃႈလႂ်ၵေႃႈတၵ်းလႆႈႁူႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ပူၵ်းတိုၼ်ႇႁႂ်ႈႁူႉတူဝ် ၾင်သႂ်ႇပၼ်ဝႆႉၼႂ်းဢွၵ်း ၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထႅင်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ႁွင်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ၸၢႆးသူမ်ယူတ်ႉ” ၼႆသေ ႁွင်ႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈတင်းၶႅပ်းၵႂၢမ်း တင်းတီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် ၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးမႃး။

လူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်းတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် တွပ်ႇတႅၼ်းမုၼ်ၵုၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈ ၶဵင်ႇဝေးထီး ၸွမ်းၵၼ်သေပွၵ်ႈၵေႃႈႁင်းမၼ်း ၸင်ႇလႆႈမႃးၶိုင်ႁႅၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း “ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း” လႄႈ “ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း” ၵမ်းၼႆႉ။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ – ၵႃႈၶဝ်ႈပွႆး ၵေႃႉၵႃႈႁိုဝ် ငိုၼ်းၸိူဝ်းလႆႈမႃးၼၼ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸႅၵ်ႇဝႅင်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – သူၼ်ႇၵႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းပၢင်ပွႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်း “ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း” လႄႈ “ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း” 1 ၵေႃႉ 100 ဝၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ လိူဝ်သေႁၵ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇယဝ်ႉ တေပဵၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈတေလႆႈယိၼ်းၶၢဝ်ႇ လွင်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢမ်ႇယူႇလီသေလႆႈမႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉယူႇ။ ယွၼ်ႉၼႆ ပၢင်ပွႆးၵိုၵ်းပိုတ်း ၵမ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယူၵ်ႉယွင်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလိုဝ်းလင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းတႆးလႄႈ ငိုၼ်းလႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယွၼ်းႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ႈၸႂ်ပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆး ၼိုင်ႈၵေႃႉ 100 ဝၢတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးယူၵ်ႉယွင်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးၸွႆႈ“ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း”ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလိုဝ်းလင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ -ဝႃႈၼႆ။

– ပၢင်ပွႆးၵိုၵ်းပိုၼ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ် –
– ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 20-21 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉဢေႃႈ။

– ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်လႄႈ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းၶႃႈလူး တေႁဵတ်းႁိုဝ်-
– တီႈပၢင်ႇၼႃႈၶဵင်ႇဝေးထီးလႄႈသင် ၼိူဝ်ၶဵင်ႇဝေးထီးလႄႈသင် တေႁဵတ်းသုမ်ႉသုင်သုင်မုင်းဝႆႉ။

– ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်းၼႆႉ လိူဝ်သေဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း
တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇယဝ်ႉ မီးပႃးၸုမ်းလႂ်ၽွင်ႈၶႃႈ –                                                   – ၽူႈၸိူဝ်းတေမႃးၶဝ်ႈပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း “ပွႆး” ၵူႈၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်”ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း”ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း