ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ၾႃႉလႄႈ ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

275

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -