သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မၢတ်ႇ 7 တၢႆ 1

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပွတ်းတွၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၾၢႆႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 7 ၵေႃႉလႄႈ တၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၼဵင်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼဵင်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင် သႅၼ်း 60 mm ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼဵင်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ လႆႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ လူႉတၢႆ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းတႄႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် သႅၼ်း 60 mm ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼဵင်ႈဢွၼ်ႇ တင်းမူတ်း 8 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႄႉ တႃးၺီႇၸဵင်ႇ ဢႃယု 38 ပီ၊ ယႃမၵျႃႇ ဢႃယု 34 ပီ၊ မၢႆးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ၊ မၢႆးၺီႇၺီႇ ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ၊ လူၺ်ႈဢီႇမျႃႉၸဵင်ႇ ဢႃယု 20 ပီ၊ မၢႆးဢူဝ်ႈၵၼ်ႉ ဢႃယု 21 ပီ၊ မၼီးလႅင်း ဢႃယု 50 ပီလႄႈ မၢႆးဢၢႆႈလူႇ ဢႃယု 35 ပီ။ ၼႂ်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉၼႆႉ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ မီးၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢႆးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ တၢႆၸွမ်းတၢင်းၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here