Wednesday, April 24, 2024

ပလိၵ်ႈတူၼ်ႈတီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ

Must read

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉၵႃး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ (Without) ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်လူတ်ႉၵႃးမီးၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 12/06/2018 မဵဝ်းသေႃႇဢွင်ႇ ၵႅမ်ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉ မၢႆ 18 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်တီႉၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉလူင်း ၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ ဢမ်ႇပႃးဝႂ်ၶပ်းၶီႇမႃးၸွမ်းႁႃႉ၊ ဢမ်ႇပႃးဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉမႃးၸွမ်းႁႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မဵဝ်းသေႃႇဢွင်ႇ ၵႅမ်ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉ မၢႆ 18 လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တင်ႈလၢၼ်ႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ လွင်ႈလူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်ယႂ်ႇ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ တေပဵၼ်လူတ်ႉ လႅင်းၵႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႃးဝႂ်ၶွၼ်ႇၸပ်းလူတ်ႉမႃးၸွမ်းႁႃႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉ ၸွင်ႇပႃးဢမ်ႇပႃး မီး ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ လူတ်ႉၵႃး ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉသေ သင်ၽိတ်းမၢႆမီႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁွင်ႉၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈသေ ပၼ်တၢမ်ႇငိုၼ်း ပေႃးယဝ်ႉၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ လူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇယိုတ်း ဢဝ်လၢႆ ၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလၢတ်ႈပၼ်လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉၵၢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉ ၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၼႂ်းၵႃး ၵူဝ်မီးၵၢၼ်လၵ်ႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးႁႃႉ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇၸွမ်း မၢႆမီႈႁႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ မီးၶူဝ်းၶွင်ၽိတ်းမၢႆမီႈၵေႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်သေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးတင်းၼမ်ဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပိူၼ်ႈတီႉၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇယဝ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇ မီးၶွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းႁေႇမၢၼ်ႇဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၼ်းတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၶီႇၵႃးဝိတ်ႊတွၵ်ႊ ၵၼ်။ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉၶဝ်သမ်ႉ တေလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵိၼ်ငိုၼ်း ၸဝ်ႈလူတ်ႉၵႃးဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ(Without)။ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ဝႃႈ မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈလူတ်ႉၽႃႇၵၼ်ၸိုင် လွင်ႈႁႃလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၽိတ်းၼၼ်ႉတေယၢပ်ႇ။ သင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉၸိုင် လွင်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉ တေလီၶိုၼ်ႈမႃးယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

မဵဝ်းသေႃႇဢွင်ႇ ၵႅမ်ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်ပိုတ်ႇႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေ ယူႇတီႈပၵ်းပိူင် ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸီႉသင်ႇၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၶီႇႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး ဝိတ်ႊတွၵ်ႊၵမ်ႈၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႉႁေႃႈၼမ်။ ၵႃးဝတ်ႉ/ၵျွင်း ဢၼ်ႁေႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ ႁေႃႈၵၼ်ၵေႃႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇသူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ၵႃးႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႁေႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ဢမ်ႇ မီးၶွၼ်ႇ ၶဝ်သႂ်ႇမိၵ်ႈမၢႆၶဝ်သေ ႁေႃႈၵႂႃႇမႃးယူႇႁဵတ်းၼၼ် ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းသင်ၵၼ်။ သင်ပဵၼ်လူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း ႁေႃႈတႄႉ မီးၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ တေလႆႈပၼ်ၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၾၢႆႇပ လိၵ်ႈၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉၶဝ်” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်လူတ်ႉၵႃး လႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တီႈတူဝ်းၵဵတ်ႉယွင်ႁူၺ်ႈ၊ တူဝ်းၵဵတ်ႉႁူဝ်ပူင်း၊ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ သင်ဝႃႈ လူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼႄလႆႈဝႂ်ၶွၼ်ႇၸိုင် ၺႃးၵၵ်းၶင်ဝႆႉ 30 လမ်းပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/06/2018 တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇလူတ်ႉၵႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တီႉလူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ မၢႆတွင်းဝၼ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း