ဝဵင်းမူႇၸေႊ သၢႆမၢႆၵူၼ်းၺႃးယိုဝ်းလူႉတၢႆ မီးၵႂႃႇထိုင် 20 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ႈယိုဝ်းပၢင်လွင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ တင်းမူတ်း မီး 20 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁိမ်း 30 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 12/05/2018 တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈ လႄႈ တပ်ႉ ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ၊ တႃႈႁိူဝ်းၼွင်ယၢင်း လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 19 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 27 ၵေႃႉ တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆမီးထိုင် 20 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမၢဝ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉ တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵမ်ႈ ၽွင်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၵၢင်လၢႆသေဝႃႈ သိုၵ်းၸုမ်းၼႆႉ ၸုမ်းၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်။ မွၵ်ႈ 7-8 မူင်း ၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉၾႆးသေ ၼွၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၵိဝ်ႇၵေႃႈ မီးယေး(ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်း) ၶဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိတ်ႊၸီႊမ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ တင်းမူတ်း 19 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 27 ၵေႃႉ။

ဢူးတွင်းထုၼ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိတ်ႊၸီႊမဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 19 ၵေႃႉ။ ၽိူဝ်ႇသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၽူႈၸၢႆး 18 ၵေႃႉ၊ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း မူတ်း 20 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here