ၵႃး 10 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵႃး 10 လေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်း ၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ႁေႃႈဝႆး သေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းလူတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 12/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၵႃး 10 လေႃႉ ဢၼ်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶိုၼ်ႈမႃး တၢင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ မႃးပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ဢၼ်မႃး ၸွမ်းၼႂ်းၵႃး ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁေႃႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ယွၼ်ႉႁေႃႈဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းလူတ်ႉလႄႈ ၸင်ႇပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႃႈ “ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေမႃး မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းလွႆပၢင်ၵႂၢႆးယူႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းလူတ်ႉသေ ပိၼ်ႈၵႂႃႇ။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁေႃႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တင်း ၵႃးတႄႉ လႆႈလူႉလႅဝ် တင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉၶၻီႊ ဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းတီႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉ ဝႆႉတီႈႁူင်း ပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဓါတ်ပုံ – နှလုံးလှပိုင်ရှင်များ(အခမဲ့) လူမှူကူညီရေးအသင်း(ကျိုင်းတုံ)

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here