ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 1 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈပိၼ်ႈ တီႈလွႆၵုင်းၸၵ်းတႅၼ် လႄႈၵူၼ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 1 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 10/05/2018 ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင်သေ မႃးတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ လႆႈမႃး ပဵၼ်ၽေးဢုၿၢတ်ႈ တီႈလွႆၵုင်းၸၵ်းတႅၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လုင်းၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၸူမ် လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ လုင်း ၸၢႆးၵျႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၸၢမ် ဢၼ်မႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵႃးပိၼ်ႈ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်မႃးၸွမ်းၵၼ်သွင်ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈသမ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း မိုဝ်းႁၵ်း။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ မႃးမီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလၢႆးၶႃႈၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးဢၼ်ပိၼ်ႈလွႆၵုင်းၸၵ်းတႅၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးသႅၼ်း VIGO CHAMP 2 ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈ ထူဝ်ႊတင်း ၵႃးဝႄႈၵၼ်သေ ၵႃးလႆႈတူၵ်းတၢင်းပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈလွႆၵုင်းၸၵ်းတႅၼ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉပဵၼ်ၵႃးပိၼ်ႈ ယွၼ်ႉတီႈၼၼ်ႈ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းလူင်းလွႆၸၼ်းလႄႈ တၢင်းၵူတ်ႉ။ လွႆၵုင်းၸၵ်းတႅၼ်တင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃးၼၼ်ႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် မွၵ်ႈ 7 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – တႃႈလိူဝ်ႇၵေႃႈ လူတ်ႉ ၶိူင်ႈတင်း ၵႃးၽႃႇၵၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here