သိုၵ်းၶၢင် တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူပ်ႉၸုၼ်ၽႃႇၺႃးသိုၵ်း KIA သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဝၼ်းတီႈ 09/05/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင် 7 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တပ်ႉၵွင် 9 တင်း တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတီးမႃႉ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 20 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီးမႃႉတႄႉ ဢမ်ႇ ပၢႆႈၶႃႈ။ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈမႃႉၼၼ်ႉ ၵမ်းၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး၊ လွႆ၊ ၶၢင်လႄႈ ၶႄႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီးမႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသင်။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈမီး” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇႁူပ်ႉၺႃးၽေးသိုၵ်း ပၢႆးယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်။ တၢင်းထုင်ႉလွႆႁူးၵွင် ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင် ၶမ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here