ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ပၢင်သွၼ်လွင်ႈသိုဝ်ႇ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ပၢင်သွၼ် လွင်ႈလၢႆးတိုဝ်းၵမ်သိုဝ်ႇလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး။

ဝၼ်းတီႈ 6 – 8 /5/2018 ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ပၢင်သွၼ် လွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇ တီႈဝတ်ႉတီႇတလရံတီႇ ဝၢၼ်ႈဝႃႇသျွင်ႇ ဝဵင်းမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် 60 ပၢႆ။

 

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးႁႃၶၢဝ်ႇ၊ လၢႆးတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ၊ လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၵူၼ်းတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ၊ လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၊ လၢႆးထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊ၊ လၢႆးတွင်ႈထၢမ် Interview ၊ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ထုၵ်ႇလီမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ။

ၸၢႆးမဵဝ်းဢူး ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇပၼ်ပၢင်သွၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်တႄႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် ၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၢၼ်ႈတင်းၶၢင်လႄႈ လႆႈၸႂ်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်သေတႃႉ ၸႂ်ႁၵ်ႉၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၾိင်ႈႁိတ်ႈ ႁွႆးတႆးဢမ်ႇယွမ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉတီႇတလရံတီႇ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/4/2018 မႃး မီးမေႃသွၼ်လၢႆတီႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇလၢႆးပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ လွင်ႈဢႃႇၼႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ယိူင်းဢၢၼ်ပိူဝ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးၼမ်ႉ ၵတ်ႉၶိုတ်းတၼ်းလႄႈ ႁူႉလွင်ႈပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တူင်ႇ ဝူင်းၵႂႃႇမိူဝ်း ၼႃႈဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here